Parlamentul Romaniei

 
Lege nr. 329/2009

din 05/11/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 09/11/2009

privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International


 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza:
   a) reorganizarea unor autoritati si institutii publice;
   b) masuri de reducere a cheltuielilor de personal in sistemul bugetar;
   c) conditiile exercitarii cumulului pensiei din sistemul public de pensii si sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitati profesionale pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau pe baza actului de numire in functie, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar;
   d) masuri privind disciplina financiar-bugetara la nivelul regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, al societatilor comerciale la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic ori majoritar, precum si al filialelor acestora;
   e) masuri pentru sustinerea mediului de afaceri in scopul depasirii dificultatilor financiare si relansarii circuitului comercial.
   Art. 2. - Masurile instituite de prezenta lege au caracter exceptional si urmaresc reducerea efectelor crizei economice si indeplinirea obligatiilor ce rezulta din Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, incheiat la Bucuresti si Bruxelles in data de 23 iunie 2009, si din Acordul stand-by incheiat intre Romania si Fondul Monetar International.

   CAPITOLUL II
  Masuri de reorganizare a unor autoritati si institutii publice

   Art. 3. - Reorganizarea se realizeaza prin una dintre urmatoarele modalitati:
   a) desfiintarea autoritatii sau institutiei publice, ca urmare a comasarii prin absorbtie, si preluarea activitatii acesteia de catre o alta autoritate sau institutie publica existenta;
   b) desfiintarea autoritatii sau institutiei publice, ca urmare a comasarii prin absorbtie, si preluarea activitatii acesteia de catre un compartiment nou-infiintat in cadrul altor autoritati sau institutii publice;
   c) desfiintarea autoritatilor sau institutiilor publice, ca urmare a comasarii prin fuziune, si constituirea unei noi persoane juridice;
   d) desfiintarea unei autoritati sau institutii publice, ca urmare a divizarii, si preluarea activitatii acesteia de catre doua sau mai multe entitati existente ori care iau astfel fiinta;
   e) reducerea de posturi din cadrul autoritatilor sau institutiilor publice;
   f) schimbarea regimului de finantare a unor autoritati sau institutii publice, prin virarea veniturilor incasate la bugetul de stat si finantarea cheltuielilor de la bugetul de stat.
   Art. 4. - (1) Autoritatile si institutiile publice infiintate prin lege, ordonanta de urgenta a Guvernului sau ordonanta a Guvernului, supuse reorganizarii potrivit prezentei legi, precum si modalitatea de reorganizare sunt prevazute in anexa nr. 1.
   (2) Autoritatile si institutiile publice infiintate prin hotarare a Guvernului, supuse reorganizarii potrivit prezentei legi, precum si modalitatea de reorganizare sunt prevazute in anexa nr. 2.
   Art. 5. - (1) Infiintarea, organizarea si functionarea, atributiile structurilor sau, dupa caz, ale entitatilor rezultate din reorganizarea autoritatilor si institutiilor publice prevazute in anexele nr. 1 si 2, precum si alte aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.
   (2) Desfiintarea, realizata prin prezenta lege, a autoritatilor sau institutiilor publice prevazute in anexa nr. 1 va produce efecte la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind infiintarea noii entitati rezultate din reorganizare.
   (3) Desfiintarea autoritatilor si institutiilor publice prevazute in anexa nr. 2 se va realiza prin hotararea Guvernului de infiintare a noii entitati rezultate din reorganizare.
   (4) In situatia in care, prin reorganizare, autoritatea sau institutia publica se desfiinteaza si activitatile sunt preluate de o autoritate ori institutie publica existenta, actul normativ privind organizarea si functionarea acesteia din urma se modifica in mod corespunzator.
   (5) Actele normative prevazute la alin. (1)-(4) se supun spre aprobare Guvernului in termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Acestea vor reglementa si situatia patrimoniului autoritatilor si institutiilor publice reorganizate, precum si, dupa caz, a entitatilor aflate in subordinea acestora.
   Art. 6. - (1) Personalul autoritatilor si institutiilor publice care se desfiinteaza in urma reorganizarii se preia de autoritatile si institutiile publice la care trece activitatea acestora.
   (2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptati politistii din cadrul structurii infiintate in Inspectoratul General al Politiei Romane, ca urmare a reorganizarii Agentiei Nationale Antidrog, potrivit dispozitiilor art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru reorganizarea unor unitati din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
   (3) Personalul institutiilor desfiintate va fi incadrat in limita posturilor aprobate pentru institutia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul autoritatii sau institutiei publice.
   (4) Incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat si pe noile functii din institutia care il preia, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la art. 5 alin. (1)-(4), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de functii.
   (5) Incetarea raporturilor de munca sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizarii potrivit prezentei legi, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia sociala, pe baza criteriilor stabilite intre conducerea autoritatii ori institutiei publice si reprezentantii salariatilor sau, dupa caz, ai sindicatelor, in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la art. 5 alin. (1)-(4).
   (6) In absenta criteriilor stabilite potrivit alin. (5), la aplicarea masurii de incetare a raporturilor de munca sau, dupa caz, de serviciu, se vor avea in vedere urmatoarele criterii minimale:
   a) daca sunt indeplinite conditiile de pensionare, prevazute de lege;
   b) calificativul obtinut la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale, realizata in conditiile legii;
   c) existenta unor sanctiuni disciplinare, aplicate in conditiile legii;
   d) masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere;
   e) daca masura ar afecta 2 soti care lucreaza in aceeasi unitate, desfacerea contractului de munca sau, dupa caz, a raportului de serviciu al sotului care are venitul cel mai mic;
   f) masura sa afecteze in ultimul rand familiile monoparentale care au in ingrijire copii, intretinatorii de familie, precum si salariatii barbati sau femei care au cel mult 5 ani pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
   g) alte criterii stabilite de legi speciale, daca este cazul.
   Art. 7. - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, veniturile obtinute de autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii, care sunt reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2, se fac venit la bugetul de stat.
   (2) Disponibilitatile in lei si in valuta ale autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1), existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se vireaza integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   (3) Restituirile de sume aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice prevazute la alin. (1) se efectueaza de la bugetul de stat conform procedurii de restituire prevazute de normele metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
   (4) In situatia autoritatilor prevazute la alin. (1), reorganizate in cadrul aceluiasi ordonator principal de credite, se abiliteaza Ministerul Finantelor Publice sa ii suplimenteze in mod corespunzator bugetul la propunerea acestuia.
   Art. 8. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, sumele aferente subventiilor primite si neutilizate la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vireaza integral la bugetul de stat de catre autoritatile si institutiile publice reorganizate, fara a se mai regulariza cu bugetul de stat la sfarsitul anului.
   (2) Cu creditele bugetare neutilizate, aferente institutiilor publice finantate integral de la bugetul de stat, care se reorganizeaza in subordinea sau in structura altor ordonatori de credite, se suplimenteaza bugetul ordonatorului principal de credite care preia finantarea acestora.
   (3) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificari in volumul si in structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii, bugetului fondurilor provenite din credite externe, dupa caz, precum si modificari in bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, in baza protocoalelor de predare-preluare, modificari ce decurg din aplicarea masurilor de reorganizare a autoritatilor si institutiilor publice prevazute de prezenta lege.
   (4) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa detalieze modificarile prevazute la alin. (3) si sa le introduca in bugetele lor si in anexele la acestea.
   (5) Protocoalele de predare-preluare se incheie in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a actelor normative prevazute la art. 5 si cuprind creditele bugetare ramase neutilizate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.
   (6) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (3), finantarea autoritatilor si institutiilor publice reorganizate se va asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite care preiau activitatea si personalul acestora, in limita creditelor bugetare deschise si repartizate.
   Art. 9. - Pana la data de 31 decembrie 2009, Trezoreria Statului transfera intr-un cont distinct de venituri bugetare sumele achitate in conturile de disponibilitati deschise pe numele institutiilor si autoritatilor care se reorganizeaza in conditiile prevazute de prezenta lege.

   CAPITOLUL III
  Masuri de reducere a cheltuielilor de personal in sistemul bugetar

   Art. 10. - (1) In vederea incadrarii in constrangerile bugetare determinate de situatia de criza economica, in perioada octombrie-decembrie 2009, conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de modul de finantare, au obligatia de a diminua cheltuielile de personal, in medie cu 15,5% lunar, prin aplicarea uneia dintre urmatoarele masuri:
   a) sa acorde personalului propriu, indiferent de statutul acestuia, zile libere fara plata pentru o perioada de pana la 10 zile lucratoare;
   b) sa reduca programul de lucru;
   c) sa dispuna o masura ce combina alternativele prevazute la lit. a) si b);
   d) alta masura cu efect echivalent.
   (2) Cu respectarea prevederilor alin. (1), autoritatile si institutiile publice au obligatia de a-si organiza activitatea astfel incat sa asigure continuitatea serviciilor de interes public.
   (3) Modalitatea de aplicare a masurilor prevazute la alin. (1) se stabileste cu acordul salariatului, dupa consultarea organizatiilor sindicale sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
   (4) In lipsa acordului sau in cazul in care, ca urmare a optiunii exprimate de salariat, nu se poate asigura continuitatea serviciului de interes public, intervalul si numarul de zile libere, precum si reducerea programului se stabilesc de conducatorul institutiei publice, astfel incat sa nu fie efectuate mai mult de 4 zile libere intr-o luna, iar diminuarea salariului sa nu depaseasca nivelul prevazut la alin. (1).
   (5) Angajatorul nu poate acorda zilele libere prevazute la alin. (1) in zilele de sarbatoare legala.
   (6) Zilele libere sau, dupa caz, reducerea programului de lucru prevazute la alin. (1) si la alin. (3)-(5) nu afecteaza durata concediului de odihna anual si sunt asimilate unei perioade de activitate, inclusiv in specialitate, efectiva. Salariatul beneficiaza in aceasta perioada de toate drepturile cuvenite, potrivit legii, altele decat cele salariale.
   (7) Pentru personalul militar din institutiile din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, masura prevazuta la alin. (1) lit. a) se aplica pentru un numar de pana la 14 zile calendaristice.
   Art. 11. - Prin derogare de la prevederile art. 119 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite acordate pana la data de 31 decembrie 2010, pentru activitatea prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal in cursul anului 2009, si pana la data de 31 martie 2011, pentru activitatea suplimentara prestata in anul 2010.
   Art. 12. - De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevazuta la art. 8 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, aprobata cu modificari prin Legea nr. 212/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, este egala cu 1% din indemnizatia lunara a presedintelui Comisiei Nationale de Prognoza.
   Art. 13. - De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevazuta la art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, este egala cu 1% din indemnizatia secretarului de stat, in lunile in care au loc sedinte ale comisiei. Indemnizatia se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.
   Art. 14. - De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevazuta la art. 5 alin. (7) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, este egala cu 1% din indemnizatia secretarului de stat.
   Art. 15. - De la data intrarii in vigoare a prezentei legi pana la data de 31 decembrie 2010, indemnizatia prevazuta la art. 13 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 239/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este egala cu 1% din indemnizatia presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarilor sectoarelor municipiului Bucuresti.
   Art. 16. - Prima de care beneficiaza angajatii la plecarea in concediu, aferenta anului 2009, poate fi platita de ordonatorii de credite ai autoritatilor si institutiilor publice pana la data de 31 ianuarie 2010, indiferent de data la care aceasta a fost solicitata.

   CAPITOLUL IV
  Masuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile
salariale, in scopul reducerii cheltuielilor bugetare

   Art. 17. - (1) Beneficiarii dreptului la pensie apartinand atat sistemului public de pensii, cat si sistemelor neintegrate sistemului public care realizeaza venituri salariale sau, dupa caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire, potrivit legii, in cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si in cadrul regiilor autonome, societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, pot cumula pensia neta cu veniturile astfel realizate, daca nivelul acesteia nu depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
   (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile persoanelor care:
   a) la data intrarii in vigoare a prezentului capitol sunt pensionari cumularzi;
   b) dupa data intrarii in vigoare a prezentului capitol devin pensionari cumularzi.
   Art. 18. - (1) Pensionarii prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfasoara activitati profesionale pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire in functie au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol, sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie, daca nivelul pensiei nete aflate in plata depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
   (2) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b) au obligatia ca, in termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de cumul, sa isi exprime in scris optiunea intre suspendarea platii pensiei pe durata exercitarii activitatii si incetarea raporturilor de munca, de serviciu sau a actului de numire in functie, daca nivelul pensiei nete aflate in plata depaseste nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
   Art. 19. - (1) In situatia persoanelor care beneficiaza, prin cumul, de pensie/pensii stabilita/stabilite atat in sistemul public cat si/sau in sisteme neintegrate sistemului public de pensii, la determinarea plafonului stabilit la art. 17 alin. (1) se are in vedere venitul cumulat din acestea.
   (2) Daca nivelul pensiilor nete cumulate se situeaza sub nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat acesta va putea fi cumulat cu veniturile realizate din exercitarea unei activitati pe baza de contract individual de munca, raport de serviciu sau in baza actului de numire in functie, potrivit legii, in cadrul entitatilor prevazute la art. 17 alin. (1).
   (3) In cazul in care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai mare decat nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, persoana are obligatia de a-si exprima optiunea, in scris, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol, cu privire la mentinerea in plata a pensiei fata de cuantumul careia, potrivit art. 17, este permis cumulul.
   (4) Prevederile alin. (3) se aplica si persoanelor prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b), acestea avand obligatia de a-si exprima optiunea in termen de 15 zile de la data survenirii situatiei de imposibilitate a exercitarii cumulului.
   Art. 20. - Neindeplinirea obligatiei privind exprimarea optiunii in termenul prevazut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4) constituie cauza de incetare de drept a raporturilor de munca stabilite in baza contractului individual de munca sau a actului de numire in functie, precum si a raporturilor de serviciu.
   Art. 21. - In cazul in care optiunea este exprimata in termenul prevazut la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4), plata pensiei/pensiilor se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care a fost exprimata optiunea pentru continuarea activitatii.
   Art. 22. - Sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie se recupereaza de la pensionari, cu respectarea termenului general de prescriptie.
   Art. 23. - (1) Angajatorul are obligatia de a lua masurile necesare constatarii cazurilor prevazute la art. 18 si la art. 19 alin. (3) si (4).
   (2) Incalcarea de catre angajator a prevederilor alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.
   (3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (2) se realizeaza de catre persoanele imputernicite din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca.
   Art. 24. - Contraventiilor prevazute la art. 23 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 25. - Prevederile prezentului capitol se aplica in mod corespunzator si beneficiarilor de pensie de serviciu stabilita prin legi speciale.
   Art. 26. - In aplicarea prevederilor cap. IV, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale elaboreaza instructiuni pana la data intrarii in vigoare a acestuia, respectiv in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   CAPITOLUL V
  Masuri privind disciplina financiar-bugetara
la nivelul unor operatori economici

   Art. 27. - (1) Anual, prin legea bugetului de stat, se stabilesc si obiectivele de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, precum si ale filialelor acestora, denumite in continuare operatori economici.
   (2) Reprezentantii statului, respectiv ai autoritatilor administrativ-teritoriale sunt mandatati sa puna in aplicare politica salariala stabilita potrivit alin. (1) in cadrul organelor de administrare si de conducere ale operatorilor economici.
   Art. 28. - (1) Operatorii economici prezinta, in vederea aprobarii, bugetul de venituri si cheltuieli organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, coordonarea, sub autoritatea carora functioneaza sau in al caror portofoliu se afla, in termen de 10 zile de la aprobarea bugetului de stat, potrivit legii.
   (2) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) constituie cauza de diminuare a remuneratiei directorului operatorului economic, in conditiile art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, sau, dupa caz, constituie cauza de reziliere a contractului de mandat, potrivit clauzelor stipulate in acesta.
   (3) Prevederile alin. (1) nu se aplica operatorilor economici cu capital majoritar de stat sau apartinand unitatilor administrativ-teritoriale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata.
   Art. 29. - (1) Organele administratiei publice centrale sau, dupa caz, locale care au in subordine, coordonare, sub autoritate sau in portofoliu operatori economici au obligatia ca, in termen de 5 zile de la primirea bugetelor de venituri si cheltuieli, sa elaboreze documentatia necesara aprobarii, in conditiile legii, a acestora.
   (2) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) de catre functionarul desemnat sa elaboreze documentatia necesara aprobarii constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legii.
   Art. 30. - Contractele colective de munca se negociaza, in conditiile legii, dupa aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, in limitele si in conditiile stabilite prin bugete.
   Art. 31. - Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica societatilor financiar-bancare si de asigurari si Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A.

   CAPITOLUL VI
  Masuri pentru sustinerea mediului de afaceri in scopul depasirii
dificultatilor financiare si relansarii circuitului comercial

   Art. 32. - Dupa articolul 191 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 192, cu urmatorul cuprins:
    "Scutirea de impozit a profitului reinvestit
    Art. 192. - (1) Profitul investit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.
    (2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil cumulat de la inceputul anului, utilizat in acest scop in anul efectuarii investitiei. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
    (3) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil inregistrat incepand cu data de 1 octombrie 2009 si investit in activele mentionate la alin. (1) produse si/sau achizitionate dupa aceeasi data.
    (4) Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.
    (5) In cazul contribuabililor prevazuti la art. 103 care devin platitori de impozit pe profit in conformitate cu prevederile art. 1071, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil cumulat de la inceputul anului investit in activele mentionate la alin. (1), produse si/sau achizitionate incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit. Pentru anul 2009 profitul contabil luat in considerare la aplicarea facilitatii este cel inregistrat dupa data de 1 octombrie 2009.
    (6) Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit va fi repartizata cu prioritate pentru constituirea rezervelor pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza regularizarea profitului investit, iar contribuabilul nu este obligat sa repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.
    (7) Pentru activele prevazute la alin. (1) care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru lucrarile realizate efectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari, pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv.
    (8) Prevederile alin. (1) se aplica pentru activele considerate noi, in sensul ca nu au fost anterior utilizate.
    (9) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare, stabilita potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc majorari de intarziere, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare in cazul in care societatea beneficiara preia rezerva aferenta profitului scutit, asumandu-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente, precum si activele instrainate in cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.
    (10) In cazul in care, ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligati la plata impozitului minim in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).
    (11) Contribuabilii care aplica prevederile prezentului articol nu pot beneficia de prevederile art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (12) Prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 si ale art. 24 alin. (5), valoarea fiscala, respectiv valoarea de intrare a activelor prevazute la alin. (1) se determina prin scaderea din valoarea de productie si/sau de achizitie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevazuta la alin. (1).
    (13) Prevederile prezentului articol se aplica pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv."

   CAPITOLUL VII
  Masuri pentru stimularea innoirii Parcului auto national,
inclusiv a celui destinat lucrarilor agricole

   Art. 33. - (1) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 17 decembrie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 136/2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 2. - Obiectivul prezentei ordonante de urgenta il constituie diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a autoturismelor si autoutilitarelor usoare vechi, cu nivel de poluare ridicat, proprietate a persoanelor fizice si juridice romane."
   2. La articolul 3, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "g) proprietar:
    1. orice persoana fizica avand domiciliul sau resedinta in Romania, care detine in proprietate, indiferent de data dobandirii acestui drept, un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau, precum si mostenitorii sai;
    2. orice persoana juridica romana, care detine in proprietate, indiferent de data dobandirii acestui drept, un autovehicul uzat inmatriculat pe numele sau;".
   3. La articolul 3, dupa litera h) se introduc doua noi litere, literele i) si j), cu urmatorul cuprins:
    "i) prima de casare - parte din pretul de achizitie a unui autovehicul nou, suportata prin modalitate nerambursabila din Fondul pentru mediu, in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat;
    j) tichet valoric - document a carui valoare nominala reprezinta echivalentul primei de casare."
   4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 6. - (1) Poate beneficia de tichete valorice in cuantum de 3.800 lei fiecare proprietarul definit la art. 3 lit. g), care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) a predat autovehiculul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinand un certificat de distrugere si tichetul valoric;
    b) a radiat autovehiculul uzat.
    (2) In situatia in care proprietarul prevazut la art. 3 lit. g) doreste sa achizitioneze un autovehicul nou, acesta se inscrie la un producator validat.
    (3) In varianta prevazuta la alin. (2) valoarea nominala a tichetelor se scade din pretul de achizitie al autovehiculului nou."
   5. La articolul 8, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunii se realizeaza de personal imputernicit din cadrul Ministerului Finantelor Publice."
   6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10. - Pentru ducerea la indeplinire in anul 2009 a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aloca de la Fondul pentru mediu suma de 228.000 mii lei."
   7. Dupa articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - Modelul, procedura de confectionare, eliberare si valabilitatea tichetelor valorice se aproba prin ordin comun al ministrului mediului si al ministrului finantelor publice."
   (2) Persoanele inscrise in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national la data intrarii in vigoare a prezentei legi si care nu au obtinut certificatele de distrugere beneficiaza de tichete valorice in conditiile prevazute de aceasta.
   (3) Instructiunile privind modalitatile de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobate prin Ordinul ministrului mediului nr. 89/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 90 din 16 februarie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   Art. 34. - La articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2009 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
    "(2) Metodologia de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national destinat persoanelor juridice se stabileste prin ghidul de finantare aferent programului, care se elaboreaza de Administratia Fondului pentru Mediu si se aproba prin ordin al ministrului mediului, cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat, Administratia Fondului pentru Mediu parcurgand toate procedurile in domeniul ajutorului de stat."
   Art. 35. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul legal pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, denumita in continuare taxa, care constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu.
    (2) Din sumele colectate potrivit prezentei ordonante de urgenta se finanteaza programe si proiecte pentru protectia mediului."
   2. La articolul 3 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "b) autovehiculele special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si autovehiculele special modificate in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;".
   3. La articolul 3 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
    "f) autovehicule speciale a caror deplasare pe drumurile publice este in general limitata numai la si de la locul de munca, ale caror motoare respecta normele privind poluarea chimica aplicabile masinilor mobile nerutiere."
   4. La articolul 3, alineatele (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "(3) Exceptia prevazuta la alin. (2) lit. b) se aplica numai pentru achizitionarea unui singur autovehicul in decurs de 5 ani si atunci cand autovehiculul este in proprietatea persoanei cu handicap.
    (4) Modificarile speciale aduse autovehiculelor se inscriu de catre Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» in cartea de identitate a vehiculului. Lista modificarilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobata prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.
    (5) Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona in regim automat nu intra in categoria celor exceptate de la plata taxei."
   Art. 36. - (1) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 3 alineatul (3), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "b) intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli;
    c) analizeaza, selecteaza si finanteaza programe si proiecte pentru protectia mediului, aprobate in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;".
   2. La articolul 5, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Comitetul de avizare are urmatoarea componenta:
    a) 2 reprezentanti din cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, imputerniciti prin ordin al ministrului;
    b) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, imputernicit prin decizie a presedintelui;
    c) 3 reprezentanti ai structurilor asociative ale administratiei publice locale;
    d) cate un reprezentant din cadrul autoritatii publice centrale pentru finante, autoritatii publice centrale pentru economie, autoritatii publice centrale pentru transporturi, autoritatii publice centrale pentru dezvoltare regionala, lucrari publice si locuinte, autoritatii publice centrale pentru sanatate publica, autoritatii publice centrale pentru agricultura, paduri si dezvoltare rurala, autoritatii publice centrale pentru intreprinderi mici si mijlocii, autoritatii publice centrale pentru administratie si interne, imputerniciti prin ordin al ministrului de resort;
    e) un reprezentant al confederatiei patronale din domeniul proiectului supus avizarii, desemnat de aceasta;
    f) un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale din domeniul protectiei mediului, desemnat de acestea;
    g) presedintele Administratiei Fondului.
    ................................................................................................
    (3) Comitetul de avizare analizeaza si aproba prin vot proiectele ce urmeaza sa fie finantate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director."
   3. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(3) Comitetul director are urmatoarele atributii:
    a) avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului;
    b) avizeaza si propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectionate pentru a fi finantate din Fondul pentru mediu;
    c) aproba situatiile financiare si conturile de executie trimestriale si anuale, pe care le inainteaza autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
    d) urmareste constituirea si gestionarea Fondului pentru mediu;
    e) urmareste implementarea proiectelor finantate;
    f) aproba raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care il face public, conform prevederilor legale;
    g) avizeaza ghidurile de finantare aferente fiecarui program si proiect pentru protectia mediului."
   4. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) Fondul pentru mediu se utilizeaza pentru sustinerea si realizarea proiectelor prioritare pentru protectia mediului.
    (2) Categoriile de proiecte eligibile pentru finantare vizeaza imbunatatirea performantei de mediu privind:
    a) prevenirea poluarii;
    b) reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului;
    c) reducerea nivelurilor de zgomot;
    d) utilizarea de tehnologii curate;
    e) gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, si inchiderea depozitelor de deseuri;
    f) protectia resurselor de apa, statiilor de tratare, statiilor de epurare pentru comunitati locale;
    g) gospodarirea integrata a zonei costiere;
    h) conservarea biodiversitatii;
    i) administrarea ariilor naturale protejate;
    j) educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului;
    k) cresterea productiei de energie din surse regenerabile;
    l) reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;
    m) reconstructia ecologica si gospodarirea durabila a padurilor;
    n) impadurirea terenurilor degradate situate in zonele deficitare in paduri, stabilite in conditiile legii, a terenurilor din fondul forestier national afectate de calamitati naturale;
    o) inchiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
    p) lucrari destinate prevenirii, inlaturarii si/sau diminuarii efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrarile de gospodarire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului;
    q) Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national;
    r) Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati;
    s) proiecte de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana sau alte sisteme care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului;
    s) proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliana, solara, biomasa, hidro;
    t) proiecte de renaturare a terenurilor scoase din patrimoniul natural;
    t) proiecte de realizare a pistelor pentru biciclisti;
    u) Programul de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate;
    v) refacerea siturilor contaminate istoric, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale;
    x) reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrari pentru elaborarea hartilor de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice;
    y) inlocuirea acoperisurilor din azbest.
    (3) Proiectele din categoriile prevazute la alin. (2) aprobate in Comitetul de avizare sunt finantate din Fondul pentru mediu prin una dintre urmatoarele modalitati:
    a) sustinerea financiara a proiectelor prin finantare sau cofinantare nerambursabila;
    b) cofinantarea proiectelor finantate din fonduri comunitare si/sau alte fonduri internationale.
    (4) Se acorda sustinere financiara din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unitati administrativ-teritoriale, institutii publice, unitati si institutii de invatamant, organizatii neguvernamentale, composesorate, operatori economici, inclusiv ocoale silvice.
    (5) Analiza, selectarea, finantarea, urmarirea si controlul implementarii proiectelor se fac in conformitate cu prevederile ghidurilor de finantare si ale actelor normative date in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia lucrarilor prevazute la alin. (2) lit. o) si p).
    (6) Categoriile de lucrari care se pot finanta conform prevederilor alin. (2) lit. o) si p), precum si sumele destinate finantarii acestora se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.
    (7) Pentru achizitionarea lucrarilor prevazute la alin. (2) lit. p) si a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice referitoare la situatiile de forta majora.
    (8) Finantarea proiectelor aprobate se realizeaza in baza contractelor de finantare anuale sau multianuale.
    (9) Contractele de finantare, impreuna cu actele prin care se constituie garantii ale rambursarii finantarii, constituie titluri executorii, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.
    (10) Finantarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislatiei privind ajutorul de stat, Administratia Fondului parcurgand toate procedurile in domeniul ajutorului de stat, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, si legislatiei comunitare in domeniu.
    (11) Ajutoarele de stat individuale si schemele de ajutor de stat, atat cele exceptate de la obligatia notificarii, cat si cele supuse obligatiei de notificare, se instituie prin hotarari ale Comitetului de avizare al Administratiei Fondului.
    (12) Schemele de ajutor de minimis se aproba prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului.
    (13) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator, fiind utilizate cu aceeasi destinatie."
   5. Articolul 131 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 131. - (1) Din sumele provenind din Fondul pentru mediu se finanteaza programe si proiecte pentru protectia mediului, prevazute la art. 13 alin. (2).
    (2) Beneficiari ai programelor si proiectelor prevazute la art. 13 alin. (2) lit. n) si q)-x) pot fi persoanele juridice prevazute la art. 13 alin. (4), pentru proiectele prevazute la art. 13 alin. (2) lit. n), s), v) si y) beneficiari pot fi si persoanele fizice si asociatiile de proprietari, iar pentru proiectele prevazute la art. 13 alin. (2) lit. q), u) si v) beneficiari pot fi si persoanele fizice.
    (3) Metodologia de finantare si categoriile de beneficiari pentru programele si proiectele pentru protectia mediului, prevazute la art. 13 alin. (2), se stabilesc prin ghidul de finantare aferent fiecarui program sau proiect, care se elaboreaza de Administratia Fondului si se aproba prin ordin al ministrului mediului.
    (4) Prevederile art. 13 alin. (8)-(13) si ale art. 14 alin. (1) se aplica in mod corespunzator."
   (2) Metodologia de calcul al contributiilor si taxelor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p) si q) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 516 din 14 iunie 2006, se modifica in mod corespunzator, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol.
   Art. 37. - Se instituie Programul de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate, denumit in continuare Program, in conditiile stabilite prin prezentul capitol.
   Art. 38. - Obiectivul prezentului capitol il reprezinta diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate vechi, cu perioada de exploatare depasita, precum si cresterea productivitatii activitatii din agricultura.
   Art. 39. - In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
   1. Autoritate - Administratia Fondului pentru Mediu;
   2. tractor - vehicul cu motor, cu roti sau senile, avand cel putin doua axe, a carui functie principala rezulta din puterea sa de tractiune si care este conceput pentru a tracta, impinge, purta sau actiona diverse utilaje si masini interschimbabile utilizate in exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari ori tractarii remorcilor;
   3. tractor uzat - orice tractor, cu o vechime mai mare sau egala cu 10 ani de la anul fabricatiei, care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
   4. tractor nou - tractorul care nu a fost niciodata inmatriculat/inregistrat si care nu a fost utilizat potrivit destinatiei acestuia;
   5. masina agricola autopropulsata - vehicul cu motor, avand cel putin doua axe, destinat din fabricatie utilizarii in agricultura;
   6. masina agricola autopropulsata uzata - orice masina agricola autopropulsata, cu o vechime de cel putin 10 ani de la anul fabricatiei, care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
   7. masina agricola autopropulsata noua - masina agricola autopropulsata care nu a fost niciodata inregistrata si care nu a fost utilizata potrivit destinatiei acesteia;
   8. proprietar:
   a) orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania, care detine in proprietate un tractor uzat sau o masina agricola autopropulsata uzata, inmatriculata/inregistrata pe numele sau, precum si mostenitorii acestuia;
   b) orice persoana juridica romana care detine in proprietate un tractor uzat sau o masina agricola autopropulsata uzata inregistrata pe numele sau;
   9. prima de casare - parte din pretul de achizitie al unui tractor nou sau al unei masini agricole autopropulsate noi, suportata prin modalitate nerambursabila de catre Autoritate, din Fondul pentru mediu, in schimbul predarii spre casare a unui tractor uzat sau a unei masini agricole autopropulsate uzate;
   10. producator - orice persoana juridica, producator, importator autorizat de tractoare si/sau masini agricole autopropulsate noi sau distribuitor autorizat al acestora;
   11. producator validat - orice persoana juridica, producator, importator autorizat de tractoare sau distribuitor autorizat al acestora, careia i-a fost aprobata cererea de inscriere in Program.
   Art. 40. - Orice persoana juridica, producator, importator sau distribuitor autorizat de tractoare, care doreste inscrierea in Programul prevazut la art. 37, depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilata proiectelor de mediu, in sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 41. - (1) Autoritatea analizeaza documentatia depusa si, prin structurile sale de decizie, aproba cererile care indeplinesc criteriile impuse pentru validare.
   (2) Autoritatea face publica lista producatorilor validati prin publicarea acesteia pe pagina de internet proprie.
   Art. 42. - (1) Cuantumul primei de casare este de cel mult 17.000 lei, fara ca acesta sa depaseasca:
   a) pentru persoana fizica 50% din pretul de achizitie al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi;
   b) pentru persoana juridica 40% din pretul de achizitie fara TVA al tractorului nou sau al masinii agricole autopropulsate noi.
   (2) Poate beneficia de prima de casare orice proprietar al unui tractor uzat sau al unei masini agricole autopropulsate uzate, care intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
   a) s-a inscris la un producator validat pentru achizitionarea unui tractor nou sau a unei masini agricole autopropulsate noi;
   b) a predat tractorul uzat sau masina agricola autopropulsata uzata spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinand un certificat de distrugere;
   c) a radiat tractorul uzat sau masina agricola autopropulsata uzata;
   d) achizitioneaza un tractor nou sau o masina agricola autopropulsata noua de la producatorul validat la care s-a inscris.
   Art. 43. - Suma prevazuta la art. 42 se va scadea din pretul de achizitie al unui tractor nou sau al unei masini agricole autopropulsate noi.
   Art. 44. - (1) Se interzic omologarea pentru circulatie si reinmatricularea sau, dupa caz, reinregistrarea ori folosirea ulterioara a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate uzate, predate spre casare conform prevederilor art. 42, sau reutilizarea caroseriei, a sasiului ori a motorului acestora.
   (2) Comercializarea ulterioara a tractoarelor si masinilor agricole autopropulsate uzate sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, a sasiului ori a motorului acestora de catre operatorii economici autorizati, prevazuti la art. 42 alin. (2) lit. b), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.
   (3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de personalul imputernicit din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
   Art. 45. - Contraventiilor prevazute la art. 44 alin. (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 46. - Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului capitol se aloca anual din Fondul pentru mediu fonduri in limita sumei aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului.
   Art. 47. - Metodologia de finantare si categoriile de beneficiari pentru Programul de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate se stabilesc prin ghidul de finantare aferent programului, care se elaboreaza de Administratia Fondului si se aproba prin ordin al ministrului mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

   CAPITOLUL VIII
  Masuri pentru facilitarea accesului la finantarea acordata
beneficiarilor din sectorul agricol si alimentar

   Art. 48. - (1) Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale se aloca fondurile necesare garantarii finantarilor, acordate potrivit legii, de catre institutiile finantatoare fermierilor si procesatorilor de produse agricole pentru finantarea capitalului de lucru.
   (2) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, conform prevederilor alin. (1), aloca fondurile necesare fondurilor de garantare. Alocarea fondurilor se face in raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior.
   (3) Acordarea fondurilor se efectueaza in baza conventiilor incheiate intre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si fondurile de garantare.
   (4) In intelesul prezentului capitol, prin fond de garantare se intelege institutia financiara nebancara care are in obiectul de activitate emiterea de garantii si asumarea de angajamente de garantare, inscrisa in registrele Bancii Nationale a Romaniei, conform legii.
   Art. 49. - Fondurile alocate si dobanzile aferente acestora se evidentiaza distinct in inregistrarile contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate imprumuturi subordonate, asa cum sunt definite de reglementarile contabile ale Bancii Nationale a Romaniei.
   Art. 50. - Dobanda incasata de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea in depozite bancare si/sau titluri de trezorerie a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, conform art. 48, reintregeste suma alocata fondurilor de garantare in vederea garantarii finantarilor pentru fermieri si procesatori de produse agricole.
   Art. 51. - Fondurile alocate si dobanzile aferente acestora sunt utilizate de fondurile de garantare pentru:
   a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere a acestuia de pana la 5 ori;
   b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garantiile acordate pe seama acestor sume, prin plata valorii garantiei, in cazul contractelor de garantare executate de institutiile finantatoare pentru imprumutatii care nu isi indeplinesc obligatiile asumate prin contractele de credit.
   Art. 52. - (1) Beneficiarii garantiilor acordate de fondurile de garantare, in calitate de fermieri sau procesatori de produse agricole, sunt:
   a) societati comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) asociatii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile ulterioare, si Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
   c) persoane fizice autorizate si asociatii de fermieri, constituite conform legii.
   (2) Beneficiarii prevazuti la alin. (1) trebuie sa se incadreze in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv sa aiba mai putin de 250 de angajati si o cifra de afaceri anuala neta care sa nu depaseasca echivalentul in lei a 50 milioane euro sau un rezultat anual al bilantului contabil care sa nu depaseasca echivalentul in lei a 43 milioane euro. Calculul cifrei de afaceri si al numarului de salariati se face tinandu-se cont de statutul intreprinderii, respectiv intreprindere autonoma, legata sau partenera, astfel cum sunt acestea definite in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea (CE) din 6 mai 2003 privind definitia microintreprinderilor, a intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124 din 20 mai 2003.
   Art. 53. - Fondurile de garantare acorda garantii beneficiarilor prevazuti la art. 52, care indeplinesc conditiile prevazute in Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, denumita in continuare Comunicarea Comisiei, respectiv:
   a) beneficiarii nu se afla in dificultate financiara conform definitiei "firmei in dificultate" mentionata in sectiunea 2.1 din Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 244, 01/10/2004;
   b) garantia este legata de o tranzactie financiara specifica, respectiv finantarea acordata de o institutie finantatoare, de o suma maxima fixata si o durata limitata;
   c) garantia acopera maximum 80% din valoarea finantarii acordate de catre institutiile finantatoare. In acest sens, fondurile de garantare au in vedere urmatoarele aspecte:
   - atunci cand valoarea finantarii scade in timp, suma garantata trebuie sa descreasca in mod proportional, astfel incat, in orice moment, garantia sa nu acopere mai mult de 80% din valoarea finantarii;
   - pierderile trebuie suportate proportional si in acelasi mod de catre institutiile finantatoare si de catre fondurile de garantare;
   d) beneficiarul plateste anual un comision de garantare calculat pe baza ratingului atribuit de institutia finantatoare in functie de suma efectiv garantata.
   Art. 54. - Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt cele stabilite conform pct. 3.3 din Comunicarea Comisiei si datorate de institutiile finantatoare pentru garantiile emise in favoarea beneficiarilor prevazuti la art. 52 sunt venituri ale fondurilor de garantare.
   Art. 55. - In situatia in care platile efectuate de fondurile de garantare, ca urmare a executarii de catre institutiile finantatoare a contractelor de garantare, depasesc nivelul sumelor alocate fondurilor de garantare si al dobanzilor acumulate, diferenta se acopera din bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
   Art. 56. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului capitol, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Guvernul adopta, prin hotarare, normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentului capitol.

   CAPITOLUL IX
  Dispozitii finale

   Art. 57. - De la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului privind infiintarea, organizarea si functionarea noilor entitati rezultate din reorganizarea autoritatilor si institutiilor publice prevazute in anexele nr. 1 si 2, in cuprinsul actelor normative in vigoare, urmatoarele expresii si denumiri se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
   a) sintagmele "Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor" si "Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor" se inlocuiesc cu sintagma "Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date";
   b) sintagma "Institutul National de Administratie" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nationala a Functionarilor Publici";
   c) sintagmele "Administratia Nationala a Rezervelor de Stat" si "Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale" se inlocuiesc cu sintagma "Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale";
   d) sintagma "directorul general al Arhivelor Nationale" se inlocuieste cu sintagma "directorul Arhivelor Nationale";
   e) sintagma "directorii directiilor judetene ale Arhivelor Nationale" se inlocuieste cu sintagma "sefii serviciilor judetene ale Arhivelor Nationale";
   f) sintagma "directiile judetene ale Arhivelor Nationale" se inlocuieste cu sintagma "serviciile judetene ale Arhivelor Nationale", respectiv sintagma "Directia Municipiului Bucuresti a Arhivelor Nationale" se inlocuieste cu sintagma "Serviciul Municipiului Bucuresti al Arhivelor Nationale";
   g) in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul "Inspectorat" se inlocuieste cu termenul "Directia";
   h) in cuprinsul Legii nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, termenul "Oficiu" se inlocuieste cu sintagma "Administratia Nationala";
   i) sintagma "Oficiul National al Monumentelor Istorice" si sintagma "Institutul National al Monumentelor Istorice" se inlocuiesc cu sintagma "Institutul National al Patrimoniului";
   j) la art. 17 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006, cu completarile ulterioare, sintagma "Institutul de Memorie Culturala" se inlocuieste cu sintagma "Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura";
   k) sintagma "Centrul European de Cultura Sinaia" se inlocuieste cu sintagma "Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura";
   l) sintagma "Centrul de Consultanta pentru Programe Culturale Europene" si sintagma "Centrul de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii" se inlocuiesc cu sintagma "Centrul de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii";
   m) in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 7/2003 privind promovarea, dezvoltarea si monitorizarea activitatilor nucleare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 388 din 9 mai 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Agentia Nucleara" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive";
   n) in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodarirea in siguranta a deseurilor radioactive, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, sintagma "Agentia Nationala pentru Deseuri Radioactive" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive";
   o) sintagma "Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar" se inlocuieste cu sintagma "Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti";
   p) in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Mediului";
   q) in cuprinsul Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, sintagmele "Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri" si "Oficiul National al Viei si Vinului" se inlocuiesc cu sintagma "Oficiul National al Viei si Produselor Vitivinicole";
   r) in cuprinsul Legii calului nr. 389/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "Autoritatea Hipica Nationala" se inlocuieste cu sintagma "Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie";
   s) sintagma "Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala" se inlocuieste cu sintagma "Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala";
    s) sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului" se inlocuieste cu sintagma "Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc";
   t) sintagma "Agentia Romana pentru Investitii Straine" se inlocuieste cu sintagma "Centrul Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine".
   Art. 58. - Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Pentru indeplinirea atributiilor care revin Guvernului privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, denumita in continuare Administratia Nationala."
   2. La articolul 46, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) La nivelul judetului si al municipiului Bucuresti, atributiile in acest domeniu sunt indeplinite prin intermediul structurilor teritoriale pentru probleme speciale, fara personalitate juridica, care sprijina autoritatile administratiei publice locale, potrivit legii, in vederea mobilizarii operatorilor economici si a institutiilor publice."
   Art. 59. - Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 1, alineatele 2 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Rezervele de stat fac parte din domeniul privat al statului si se administreaza de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, care se infiinteaza prin hotarare a Guvernului in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
    Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, care are calitatea de ordonator de credite."
   2. La articolul 11, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "f) stoc intangibil - cantitatea de produs din cadrul stocului rezerva de stat asimilata rezervelor de mobilizare pe timp de pace;".
   3. La articolul 3, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum si nivelurile acestora se stabilesc de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale."
   4. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11. - Numarul unitatilor teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, infiintarea, desfiintarea, reorganizarea, precum si amplasarea acestora se aproba prin hotarari ale Guvernului, la propunerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale."
   5. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13. - Organizarea, functionarea si administrarea rezervelor de stat in conditiile prezentei legi se stabilesc prin hotarari ale Guvernului."
   Art. 60. - Alineatul 1 al articolului 3 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Administrarea, supravegherea si protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei se realizeaza de catre Arhivele Nationale, care se infiinteaza prin hotarare a Guvernului, la nivel de directie, in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor."
   Art. 61. - Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 3, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(8) Directorul general este ordonator de credite si reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international. In indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor, directorul general emite ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
   2. La articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Activitatea Agentiei Nationale si a unitatilor subordonate este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. Agentia Nationala poate beneficia de programe cu finantare internationala.
    (2) Toate incasarile Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agentia Nationala si unitatile subordonate incaseaza sume din:
    a) servicii prestate;
    b) tarife stabilite conform actelor normative;
    c) inchirieri de spatii si aparatura;
    d) alte sume incasate in conditiile legii."
   3. La articolul 8, alineatele (10)-(12) se abroga.
   Art. 62. - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) Activitatea A.N.R.S.C. este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor. A.N.R.S.C. poate beneficia de programe cu finantare internationala. Tarifele percepute pentru acordarea licentelor, tarifele percepute pentru eliberarea autorizatiilor, tarifele pentru consultanta si prestari de servicii acordate la cerere, contributii ale operatorilor de servicii de utilitati publice aflati in sfera sa de reglementare si orice alte sume incasate in conditiile legii se fac venit la bugetul de stat."
   2. La articolul 15, alineatele (3) si (4) se abroga.
   3. La articolul 16, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(7) In exercitarea prerogativelor sale, presedintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine si decizii."
   Art. 63. - Alineatele (1)-(3) ale articolului 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
    "Art. 13. - (1) In domeniul administratiei publice, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Directia Generala de Pasapoarte, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor si Arhivele Nationale.
    (2) Structurile de ordine si siguranta publica din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, Oficiul Roman pentru Imigrari, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor. Aceste structuri au in compunere unitati centrale de specialitate, care, dupa caz, in functie de nivelul de organizare, pot avea in subordine, la nivel teritorial, inspectorate, directii generale, directii, servicii, mari unitati, unitati si/sau subunitati operative, de instructie, medicale si de invatamant, precum si de asigurare a actiunilor si suport logistic.
    (3) Managementul integrat in domeniul ordinii si sigurantei publice se realizeaza de Departamentul ordine si siguranta publica. Departamentul ordine si siguranta publica este structura operationala fara personalitate juridica si este format din urmatoarele componente de ordine si siguranta publica subordonate ministerului: Politia Romana, Jandarmeria Romana, Politia de Frontiera Romana, Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, Oficiul Roman pentru Imigrari, Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date. Departamentul ordine si siguranta publica este condus de un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct."
   Art. 64. - (1) Legea nr. 181/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. - (1) Se infiinteaza Agentia Nationala a Zonei Montane, denumita in continuare Agentia, institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, finantata integral de la bugetul de stat.
    (2) Agentia preia in structura sa Centrul de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati, denumit in continuare CEFIDEC.
    (3) Personalul aferent preluat conform alin. (2) se considera preluat/transferat in interesul serviciului.
    (4) Agentia are sediul central in municipiul Alba Iulia, judetul Alba."
   2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - Judetele cu zona montana sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege."
   3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 5. - (1) Structura organizatorica, statul de functii, numarul de posturi si regulamentul de organizare si functionare ale Agentiei se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale.
    (2) Numarul de posturi pentru Agentie se stabileste din numarul total de posturi aprobat pentru Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale."
   4. Articolul 6 se abroga.
   5. La articolul 7, alineatele (2) si (3) se abroga.
   6. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - Personalul din cadrul Agentiei va urma cursuri de perfectionare in specialitate."
   7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Conducerea Agentiei se asigura de catre un director general, numit de ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, in conditiile legii.
    (2) In exercitarea functiei, directorul general al Agentiei emite decizii si instructiuni.
    (3) Directorul general al Agentiei are calitatea de ordonator secundar de credite."
   8. Articolul 10 se abroga.
   9. La articolul 11, alineatul (2) se abroga.
   10. Articolul 12 se abroga.
   11. La articolul 13, alineatul (2) se abroga.
   12. Articolul 14 se abroga.
   (2) Agentia preia patrimoniul, posturile, drepturile si indatoririle Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare in Carpati, potrivit prevederilor Legii nr. 181/2007, pe baza de protocol de predare-primire, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
   Art. 65. - (1) Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 25. - (1) Se infiinteaza Oficiul National pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Apararii Nationale.
    (2) Organizarea si functionarea, precum si stabilirea numarului maxim de posturi ale Oficiului National pentru Cultul Eroilor se fac prin regulament de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului.
    (3) Oficiul National pentru Cultul Eroilor este condus de un director, numit prin ordin al ministrului apararii nationale, in conformitate cu dispozitiile legale.
    (4) Structura posturilor pe compartimente, statul de functii si structura de personal se aproba prin ordin al ministrului apararii nationale.
    (5) Oficiul National pentru Cultul Eroilor intocmeste proiectul bugetului propriu care se prevede distinct in bugetul Ministerului Apararii Nationale.
    (6) Finantarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apararii Nationale."
   2. La articolul 26, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "e) propune Ministerului Apararii Nationale initierea proiectelor de hotarari ale Guvernului pentru infiintarea, modificarea, precum si pentru construirea mormintelor si operelor comemorative de razboi straine pe teritoriul Romaniei;".
   (2) Pentru anul 2009, bugetul aferent Oficiului National pentru Cultul Eroilor se preia de catre Ministerul Apararii Nationale de la Secretariatul General al Guvernului, prin protocol de predare-preluare.
   (3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi in structura bugetului de stat si in volumul, structura si anexele bugetelor Ministerului Apararii Nationale si Secretariatului General al Guvernului, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare.
   (4) Protocolul de predare-preluare se incheie in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si cuprinde prevederile bugetare, executia bugetara pana la data preluarii, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.
   (5) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (3), finantarea Oficiului National pentru Cultul Eroilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
   Art. 66. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 354/2003, se modifica dupa cum urmeaza:
   1. La articolul 4, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "g) Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala, denumit in continuare Oficiu - entitate aflata in subordinea Ministerului Economiei, avand ca obiect de activitate punerea in aplicare a procedurilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta pentru executarea operatiunilor compensatorii;"
   2. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Oficiul este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei."
   3. La articolul 8, alineatele (11), (14) si (15) se abroga.
   Art. 67. - Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4. - (1) Cheltuielile curente si de capital ale Institutului se finanteaza din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat. Subventiile de la bugetul de stat vor fi acordate incepand cu data de 1 ianuarie 2013."
   Art. 68. - La data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului privind infiintarea, organizarea si functionarea noilor entitati rezultate din reorganizarea autoritatilor si institutiilor publice prevazute in anexele nr. 1 si 2 se abroga:
   a) art. 11, 12, 14, 15, 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 372/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) art. X din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare a vehiculelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 520/2004, cu completarile ulterioare;
   c) Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind infiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 106/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
   d) art. 12 alin. 1, art. 5 alin. 2 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
   e) art. 4 alin. (2) din Legea nr. 477/2003 privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 2003;
   f) art. 4 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.045 din 29 decembrie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 136/2007;
   g) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei pentru Serviciile Societatii Informationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2008, cu modificarile ulterioare;
   h) art. 27 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificarile ulterioare;
   i) art. 59-61 din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008;
   j) Hotararea Guvernului nr. 486/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Laboratorului National de Cercetare in Domeniul Conservarii si Restaurarii Patrimoniului Cultural National Mobil, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002;
   k) art. 682, art. 683 alin. (1), (6)-(8), art. 684-687, art. 688 alin. (1) teza a 2-a si alin. (3), art. 689, 690 si art. 692 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
   l) teza intai a alin. (2) al art. 6 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 24 ianuarie 2005;
   m) art. 14 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 31 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 594/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
   n) art. 8-11, art. 111 si art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 367 din 29 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
   o) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2001 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 63 din 6 februarie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 252/2001, cu modificarile ulterioare;
   p) art. 4 alin. (2) si (3) din Legea muntelui nr. 347/2004, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 30 iunie 2009;
   q) art. 5 si anexele nr. 2 si 3 din Legea calului nr. 389/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 5 ianuarie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
   r) Ordonanta Guvernului nr. 5/2009 privind infiintarea Agentiei de Credite pentru Studentii din Institutiile de Invatamant Superior de Stat si Particular Acreditate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 30 ianuarie 2009, aprobata prin Legea nr. 265/2009;
   s) Legea nr. 390/2002 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii Straine, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 443 din 24 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    s) art. 2 alin. (1) lit. c), e) si j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
   t) art. 27 si 53 din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 700 din 7 octombrie 2003, cu modificarile ulterioare;
    t) art. 21 lit. c), liniuta a patra din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor masuri privind infiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 194/2004, cu modificarile ulterioare;
   u) orice dispozitie contrara prevederilor prezentei legi.
   Art. 69. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
   Art. 70. - (1) Dispozitiile cap. IV si V intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   (2) Prevederile art. 37-47 din cap. VII intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2010, data la care se abroga Legea nr. 10/2008 pentru instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 29 din 15 ianuarie 2008.

    Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 15 septembrie 2009.
   
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR             PRESEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANA
    Bucuresti, 5 noiembrie 2009.
    Nr. 329.

   ANEXA Nr. 1

    LISTA
institutiilor si autoritatilor publice infiintate prin lege, ordonanta
de urgenta a Guvernului si ordonanta a Guvernului, supuse reorganizarii
   
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| | | | | | Structura/entitatea | |
|Nr. | Autoritatea | Institutia supusa | Actul normativ de | Modalitatea de | rezultata/sursa de | Observatii/ |
|crt.| coordonatoare | reorganizarii/sursa | infiintare in vigoare | reorganizare | finantare/ministerul | Reducere |
| | | de finantare | | | sau autoritatea | de posturi |
| | | | | | coordonatoare | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 1. |In subordinea |Agentia Romana pentru |Legea nr. 390/2002 |Desfiintare, ca urmare a |Centrul Roman pentru | 10 |
| |Guvernului si in |Investitii Straine |privind infiintarea, |comasarii prin fuziune, |Promovarea Comertului | |
| |coordonarea primului- |Finantata integral de la |organizarea si |cu Centrul Roman |si Investitiilor Straine, in| |
| |ministru, printr-un |bugetul de stat, prin |functionarea Agentiei |pentru Promovarea |subordinea Ministerului | |
| |consilier de stat |bugetul Secretariatului |Romane pentru Investitii |Comertului si |Intreprinderilor Mici si | |
| | |General al Guvernului |Straine, cu modificarile |constituirea unei noi |Mijlocii, Comertului si | |
| | | |si completarile ulterioare |persoane juridice |Mediului de Afaceri | |
| | | | |(pozitia 6, anexa nr. 2) |Finantat integral de la | |
| | | | | |bugetul de stat, prin | |
| | | | | |bugetul Ministerului | |
| | | | | |Intreprinderilor Mici si | |
| | | | | |Mijlocii, Comertului si | |
| | | | | |Mediului de Afaceri | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 2. |In coordonarea |Agentia de Compensare |Ordonanta de urgenta a |Desfiintarea si preluarea |Oficiul de Compensare | 10 |
| |primului- |pentru Achizitii de |Guvernului nr. 189/2002 |activitatii de catre |pentru Achizitii de | |
| |ministru, printr-un |Tehnica Speciala |privind operatiunile |oficiul nou-infiintat, |Tehnica Speciala, in | |
| |consilier de stat |Finantata integral din |compensatorii |cu personalitate |subordinea Ministerului | |
| |Institutie autonoma |venituri proprii |referitoare la contractele |juridica, in subordinea |Economiei | |
| | | |de achizitii pentru nevoi |Ministerului Economiei |Finantat integral de la | |
| | | |de aparare, ordine |Schimbarea regimului |bugetul de stat, prin | |
| | | |publica si siguranta |de finantare |bugetul Ministerului | |
| | | |nationala, aprobata cu | |Economiei | |
| | | |modificari prin Legea | | | |
| | | |nr. 354/2004, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 3. |In subordinea |Autoritatea pentru |Ordonanta de urgenta a |Reducere de posturi |Autoritatea pentru | 88 |
| |Guvernului si |Valorificarea Activelor |Guvernului nr. 23/2004 |Schimbarea regimului |Valorificarea Activelor | |
| |coordonarea primului- |Statului |privind stabilirea unor |de finantare |Statului | |
| |ministru, printr-un |Finantata integral din |masuri de reorganizare | |Finantata integral de la | |
| |consilier de stat |venituri proprii |a Autoritatii pentru | |bugetul de stat, prin | |
| | | |Valorificarea Activelor | |bugetul Secretariatului | |
| | | |Bancare prin comasarea | |General al Guvernului | |
| | | |prin absorbtie cu | | | |
| | | |Autoritatea pentru | | | |
| | | |Privatizare si | | | |
| | | |Administrarea | | | |
| | | |Participatiilor Statului, | | | |
| | | |aprobata cu completari | | | |
| | | |prin Legea nr. 360/2004, | | | |
| | | |cu modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 4. |In subordinea |Agentia Nationala |Legea petrolului |Reducere de posturi |Agentia Nationala | 8 |
| |Guvernului si |pentru Resurse Minerale |nr. 238/2004, cu | |pentru Resurse | |
| |coordonarea primului- |Finantata integral de la |modificarile si | |Minerale, in | |
| |ministru, printr-un |bugetul de stat |completarile ulterioare | |coordonarea primului- | |
| |consilier de stat | | | |ministru, printr-un | |
| | | | | |consilier de stat | |
| | | | | |Finantata integral de la | |
| | | | | |bugetul de stat, prin | |
| | | | | |bugetul Secretariatului | |
| | | | | |General al Guvernului | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 5. |In subordinea |Inspectoratul de Stat in |Ordonanta Guvernului |Reducere de posturi |Inspectoratul de Stat in | 50 |
| |Guvernului si |Constructii |nr. 63/2001 privind |Schimbarea regimului |Constructii | |
| |coordonarea |Finantat integral din |infiintarea |de finantare |Finantat integral de la | |
| |primului-ministru, |venituri proprii |Inspectoratului de Stat | |bugetul de stat, prin | |
| |printr-un consilier | |in Constructii - I.S.C., | |bugetul Secretariatului | |
| |de stat | |aprobata cu modificari | |General al Guvernului | |
| | | |prin Legea nr. 707/2001, | | | |
| | | |cu modificarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 6. |In subordinea |Agentia pentru Strategii |Ordonanta de urgenta a |Desfiintarea institutiei |Departament in cadrul | 21 |
| |Guvernului si |Guvernamentale |Guvernului nr. 64/2003 |publice si preluarea |Secretariatului General | |
| |coordonarea |Finantata integral de la |pentru stabilirea unor |activitatii de un |al Guvernului | |
| |primului-ministru, |bugetul de stat, prin |masuri privind |departament din cadrul |Finantat integral de la | |
| |printr-un consilier |bugetul Secretariatului |infiintarea, organizarea, |Secretariatului General |bugetul de stat, prin | |
| |de stat |General al Guvernului |reorganizarea sau |al Guvernului |bugetul Secretariatului | |
| | | |functionarea unor | |General al Guvernului | |
| | | |structuri din cadrul | | | |
| | | |aparatului de lucru al | | | |
| | | |Guvernului, a ministerelor, | | | |
| | | |a altor organe de | | | |
| | | |specialitate ale | | | |
| | | |administratiei publice | | | |
| | | |centrale si a unor | | | |
| | | |institutii publice, | | | |
| | | |aprobata cu modificari | | | |
| | | |prin Legea nr. 194/2004, | | | |
| | | |cu modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 7. |In subordinea |Agentia Nationala |Legea nr. 227/2006 |Reducere de posturi |Agentia Nationala | 17 |
| |Guvernului si |Anti-Doping |privind prevenirea si | |Anti-Doping | |
| |coordonarea |Finantata din venituri |combaterea dopajului in | |Finantata din venituri | |
| |primului-ministru, |proprii si subventii |sport, republicata in | |proprii si subventii | |
| |printr-un consilier |acordate de la bugetul |Monitorul Oficial al | |acordate de la bugetul | |
| |de stat |de stat |Romaniei, Partea I, | |de stat, prin bugetul | |
| | | |nr. 485 din 14 iulie 2009 | |Secretariatului General | |
| | | | | |al Guvernului | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 8. |In subordinea |Autoritatea Nationala |Ordonanta Guvernului |Reducere de posturi |Autoritatea Nationala | 920 |
| |Guvernului si |Sanitara Veterinara si |nr. 42/2004 privind | |Sanitara Veterinara si | |
| |coordonarea |pentru Siguranta |organizarea activitatii | |pentru Siguranta | |
| |primului-ministru |Alimentelor |sanitar-veterinare si | |Alimentelor | |
| | |Finantata din venituri |pentru siguranta | |Finantata din venituri | |
| | |proprii si subventii |alimentelor, aprobata | |proprii si subventii | |
| | |acordate de la bugetul |prin Legea nr. 215/2004, | |acordate de la bugetul | |
| | |de stat |cu modificarile si | |de stat | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 9. |Aparatul de lucru al |Agentia Nationala |Ordonanta de urgenta a |Reducere de posturi |Agentia Nationala | 8 |
| |primului-ministru |pentru Romi |Guvernului nr. 78/2004 | |pentru Romi | |
| | |Finantata integral de la |pentru infiintarea | |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Agentiei Nationale | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Secretariatului |pentru Romi, aprobata | |bugetul Secretariatului | |
| | |General al Guvernului |cu modificari prin Legea | |General al Guvernului | |
| | | |nr. 7/2005 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|10. |Institutie publica |Autoritatea Nationala |Legea energiei electrice |Preia Agentia Romana |Autoritatea Nationala de | 97 |
| |autonoma de interes |de Reglementare in |nr. 13/2007, cu |pentru Conservarea |Reglementare in | |
| |national, in |Domeniul Energiei - |modificarile si |Energiei din cadrul |Domeniul Energiei - | |
| |coordonarea directa a |ANRE |completarile ulterioare, |Ministerului Economiei |ANRE | |
| |viceprim-ministrului |Finantata integral din |Legea gazelor |Schimbarea regimului |Finantata integral de la | |
| | |venituri proprii |nr. 351/2004, cu |de finantare |bugetul de stat, prin | |
| | | |modificarile ulterioare |Reducere de posturi |bugetul Secretariatului | |
| | | |Ordonanta de urgenta a | |General al Guvernului | |
| | | |Guvernului nr. 221/2008 | | | |
| | | |pentru stabilirea unor | | | |
| | | |masuri de reorganizare | | | |
| | | |in cadrul administratiei | | | |
| | | |publice centrale, | | | |
| | | |aprobata prin Legea | | | |
| | | |nr. 186/2009 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|11. |In subordinea |Comisia Nationala |Legea nr. 111/1996 |Reducere de posturi |Comisia Nationala | 34 |
| |Guvernului si |pentru Controlul |privind desfasurarea in |Schimbarea regimului |pentru Controlul | |
| |coordonarea |Activitatilor Nucleare |siguranta, |de finantare |Activitatilor Nucleare | |
| |primului-ministru, |Finantata integral din |reglementarea, | |Finantata integral de la | |
| |printr-un consilier |venituri proprii |autorizarea si controlul | |bugetul de stat, prin | |
| |de stat | |activitatilor nucleare, | |bugetul Secretariatului | |
| | | |republicata in Monitorul | |General al Guvernului | |
| | | |Oficial al Romaniei, | | | |
| | | |Partea I, nr. 552 din | | | |
| | | |27 iunie 2006 | | | |
| | | |Ordonanta de urgenta a | | | |
| | | |Guvernului nr. 17/2009 | | | |
| | | |privind desfiintarea | | | |
| | | |Cancelariei Primului- | | | |
| | | |Ministru si stabilirea | | | |
| | | |unor masuri pentru | | | |
| | | |reorganizarea aparatului | | | |
| | | |de lucru al Guvernului | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|12. |Ministerul Finantelor |Comisia Nationala de |Ordonanta Guvernului |Reducere de posturi |Comisia Nationala de | 15 |
| |Publice |Prognoza |nr. 22/2007 privind | |Prognoza | |
| | |Finantata integral de la |organizarea si | |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |functionarea Comisiei | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Nationale de Prognoza, | |bugetul Ministerului | |
| | |Finantelor Publice |aprobata cu modificari | |Finantelor Publice | |
| | | |prin Legea nr. 212/2007, | | | |
| | | |cu modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
| | | |Ordonanta de urgenta a | | | |
| | | |Guvernului nr. 29/2007 | | | |
| | | |privind unele masuri de | | | |
| | | |reorganizare a | | | |
| | | |Ministerului Economiei si | | | |
| | | |Finantelor, aprobata prin | | | |
| | | |Legea nr. 59/2008 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|13. |In subordinea |Oficiul Roman pentru |Legea nr. 274/2004 |Reducere de posturi |Oficiul Roman pentru | 6 |
| |Guvernului si |Adoptii |privind infiintarea, | |Adoptii | |
| |coordonarea |Finantat integral de la |organizarea si | |Finantat integral de la | |
| |Secretariatului |bugetul de stat, prin |functionarea Oficiului | |bugetul de stat, prin | |
| |General al |bugetul Secretariatului |Roman pentru Adoptii, | |bugetul Secretariatului | |
| |Guvernului |General al Guvernului |cu modificarile si | |General al Guvernului | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|14. |In subordinea |Oficiul National pentru |Legea nr. 379/2003 |Desfiintarea institutiei |Oficiul National pentru | 12 |
| |Guvernului si |Cultul Eroilor |privind regimul |publice si preluarea |Cultul Eroilor, in | |
| |coordonarea |Finantat integral de la |mormintelor si operelor |activitatii in cadrul unui|subordinea Ministerului | |
| |Secretariatului |bugetul de stat, prin |comemorative de razboi, |oficiu cu personalitate |Apararii Nationale | |
| |General al |bugetul Secretariatului |cu modificarile ulterioare |juridica, in subordinea |Finantat integral de la | |
| |Guvernului |General al Guvernului | |Ministerului Apararii |bugetul de stat, prin | |
| | | | |Nationale |bugetul Ministerului | |
| | | | | |Apararii Nationale | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|15. |Ministerul |Centrul National de |Ordonanta Guvernului |Reducere de posturi |Centrul National de | 22 |
| |Transporturilor si |Calificare si Instruire |nr. 58/2004 privind |Schimbarea regimului |Calificare si Instruire | |
| |Infrastructurii |Feroviara - CENAFER |infiintarea Centrului |de finantare |Feroviara - CENAFER | |
| | |Finantat integral din |National de Calificare si | |Finantat integral de la | |
| | |venituri proprii |Instruire Feroviara - | |bugetul de stat, prin | |
| | | |CENAFER, aprobata cu | |bugetul Ministerului | |
| | | |modificari si completari | |Transporturilor si | |
| | | |prin Legea nr. 408/2004 | |Infrastructurii | |
| | | |Hotararea Guvernului | | | |
| | | |nr. 1.663/2004 privind | | | |
| | | |organizarea si | | | |
| | | |functionarea Centrului | | | |
| | | |National de Calificare si | | | |
| | | |Instruire Feroviara - | | | |
| | | |CENAFER (in aplicarea | | | |
| | | |art. 11 din Ordonanta | | | |
| | | |Guvernului nr. 58/2004 | | | |
| | | |privind infiintarea | | | |
| | | |Centrului National de | | | |
| | | |Calificare si Instruire | | | |
| | | |Feroviara - CENAFER) | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|16. |Ministerul |Agentia de Sanatate |Ordonanta de urgenta a |Se propune: |Nu rezulta entitate noua | 212 |
| |Transporturilor si |Publica a Ministerului |Guvernului nr. 64/2003 |- desfiintarea prin |Entitatile absorbante | |
| |Infrastructurii |Transporturilor si |pentru stabilirea unor |divizare; |sunt Autoritatea | |
| | |Infrastructurii |masuri privind |- preluarea activitatii |Nationala Sanitara | |
| | |Finantata din venituri |infiintarea, organizarea, |sanitar-veterinare de |Veterinara si pentru | |
| | |proprii si subventii de |reorganizarea sau |catre Autoritatea |Siguranta Alimentelor si | |
| | |la bugetul de stat |functionarea unor |Nationala Sanitara |Ministerul Transporturilor | |
| | | |structuri din cadrul |Veterinara si pentru |si Infrastructurii | |
| | | |aparatului de lucru al |Siguranta Animalelor; |Autoritatea Nationala | |
| | | |Guvernului, a ministerelor, |- preluarea activitatii |Sanitara Veterinara si | |
| | | |a altor organe de |de medicina preventiva, |pentru Siguranta | |
| | | |specialitate ale |avizare si autorizare |Animalelor - finantata | |
| | | |administratiei publice |sanitara si inspectia |din venituri proprii si | |
| | | |centrale si a unor |sanitara de stat, de |subventii acordate de la | |
| | | |institutii publice, |catre Ministerul |bugetul de stat | |
| | | |aprobata cu modificari |Transporturilor si |Ministerul Transporturilor | |
| | | |prin Legea nr. 194/2004, |Infrastructurii |si Infrastructurii - | |
| | | |cu modificarile ulterioare | |finantat integral de la | |
| | | |[art. 14 alin. (2)] | |bugetul de stat | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|17. |Ministerul Afacerilor |Agentia Nationala de |Ordonanta de urgenta a |Desfiintarea institutiei |Directie generala in | 25 |
| |Externe |Control al Exporturilor |Guvernului nr. 129/2006 |publice si preluarea |cadrul Ministerului | |
| | |Finantata integral de la |privind regimul de control |activitatii de catre o |Afacerilor Externe | |
| | |bugetul de stat, prin |al exporturilor de |directie generala, in |Finantata integral de la | |
| | |bugetul Ministerului |produse si tehnologii cu |cadrul Ministerului |bugetul de stat, prin | |
| | |Afacerilor Externe |dubla utilizare, aprobata |Afacerilor Externe |bugetul Ministerului | |
| | | |cu modificari si | |Afacerilor Externe | |
| | | |completari prin Legea | | | |
| | | |nr. 136/2007 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|18. |Ministerul Afacerilor |Institutul "Eudoxiu |Legea nr. 299/2007 |Reducere de posturi |Institutul "Eudoxiu | 19 |
| |Externe |Hurmuzachi" pentru |privind sprijinul acordat | |Hurmuzachi" pentru | |
| | |Romanii de Pretutindeni |romanilor de | |Romanii de Pretutindeni | |
| | |Finantat din venituri |pretutindeni, republicata | |Finantat din venituri | |
| | |proprii si subventii |in Monitorul Oficial al | |proprii si subventii | |
| | |acordate de la bugetul |Romaniei, Partea I, | |acordate de la bugetul | |
| | |de stat, prin bugetul |nr. 261 din 22 aprilie | |de stat, prin bugetul | |
| | |Ministerului Afacerilor |2009 | |Ministerului Afacerilor | |
| | |Externe | | |Externe | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|19. |Ministerul Justitiei |Oficiul National al |Legea nr. 26/1990 |Reducere de posturi |Oficiul National al | 513 |
| |si Libertatilor |Registrului Comertului |privind registrul |Schimbarea regimului |Registrului Comertului | |
| |Cetatenesti |Finantat din venituri |comertului, republicata |de finantare |Finantat integral de la | |
| | |proprii |in Monitorul Oficial al | |bugetul de stat, prin | |
| | | |Romaniei, Partea I, | |bugetul Ministerului | |
| | | |nr. 49 din 4 februarie | |Justitiei si Libertatilor | |
| | | |1998, cu modificarile si | |Cetatenesti | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|20. |Ministerul |Ministerul |Ordonanta de urgenta a |Reducere de posturi |Ministerul Comunicatiilor | 58 |
| |Comunicatiilor |Comunicatiilor si |Guvernului nr. 221/2008 | |si Societatii | |
| |si Societatii |Societatii |pentru stabilirea unor | |Informationale | |
| |Informationale |Informationale Finantat |masuri de reorganizare | |Finantat integral de la | |
| | |integral de la bugetul |in cadrul administratiei | |bugetul de stat | |
| | |de stat |publice centrale, | | | |
| | | |aprobata prin Legea | | | |
| | | |nr. 186/2009, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
| | | |(numarul de posturi este | | | |
| | | |stabilit prin Hotararea | | | |
| | | |Guvernului nr. 12/2009 | | | |
| | | |privind organizarea si | | | |
| | | |functionarea Ministerului | | | |
| | | |Comunicatiilor si | | | |
| | | |Societatii Informationale, | | | |
| | | |cu modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare) | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|21. |Ministerul |Agentia pentru |Ordonanta de urgenta a |Desfiintare, ca urmare a |Centrul National de | 200 |
| |Comunicatiilor |Serviciile Societatii |Guvernului nr. 73/2007 |divizarii: o parte din |Management pentru | |
| |si Societatii |Informationale |privind organizarea si |activitate va fi preluata |Societatea | |
| |Informationale |Finantata din venituri |functionarea Agentiei |de catre Centrul |Informationala si Centrul | |
| | |proprii |pentru Serviciile |National de |National "Romania | |
| | | |Societatii Informationale, |Management pentru |Digitala", institutii cu | |
| | | |aprobata cu modificari si |Societatea |personalitate juridica a | |
| | | |completari prin Legea |Informationala, iar o alta|caror infiintare se | |
| | | |nr. 125/2008, cu |parte de Centrul |doreste in subordinea | |
| | | |modificarile ulterioare |National "Romania |Ministerului | |
| | | | |Digitala" (doua persoane |Comunicatiilor si | |
| | | | |juridice nou-infiintate) |Societatii Informationale | |
| | | | |Schimbarea regimului |Finantate integral de la | |
| | | | |de finantare |bugetul de stat, prin | |
| | | | | |bugetul Ministerului | |
| | | | | |Comunicatiilor si | |
| | | | | |Societatii Informationale | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|22. |Ministerul |Ministerul Intreprinderilor |Ordonanta de urgenta a |Reducere de posturi |Ministerul Intreprinderilor | 10 |
| |Intreprinderilor Mici |Mici si Mijlocii, |Guvernului nr. 221/2008 | |Mici si Mijlocii, | |
| |si Mijlocii, |Comertului si Mediului |pentru stabilirea unor | |Comertului si Mediului | |
| |Comertului si |de Afaceri |masuri de reorganizare | |de Afaceri | |
| |Mediului de Afaceri |Finantat integral de la |in cadrul administratiei | |Finantat integral de la | |
| | |bugetul de stat |publice centrale, | |bugetul de stat | |
| | | |aprobata prin Legea | | | |
| | | |nr. 186/2009, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare, | | | |
| | | |(numarul de posturi este | | | |
| | | |stabilit prin Hotararea | | | |
| | | |Guvernului nr. 4/2009 | | | |
| | | |privind organizarea si | | | |
| | | |functionarea Ministerului | | | |
| | | |Intreprinderilor Mici si | | | |
| | | |Mijlocii, Comertului si | | | |
| | | |Mediului de Afaceri) | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|23. |Ministerul |Autoritatea Nationala |Ordonanta Guvernului |Reducere de posturi |Autoritatea Nationala | 40 |
| |Intreprinderilor |pentru Protectia |nr. 21/1992 privind |Schimbarea regimului |pentru Protectia | |
| |Mici si Mijlocii, |Consumatorilor |protectia consumatorilor, |de finantare |Consumatorilor | |
| |Comertului si |Finantata din venituri |republicata, cu | |Finantata integral de la | |
| |Mediului de Afaceri |proprii si subventii de la |modificarile si | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul de stat, prin |completarile ulterioare | |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul Ministerului | | |Intreprinderilor Mici si | |
| | |Intreprinderilor Mici si | | |Mijlocii, Comertului si | |
| | |Mijlocii, Comertului si | | |Mediului de Afaceri | |
| | |Mediului de Afaceri | | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|24. |Ministerul |Oficiul de Stat pentru |Legea nr. 64/1991 |Reducere de posturi |Oficiul de Stat pentru | 63 |
| |Intreprinderilor |Inventii si Marci |privind brevetele de | |Inventii si Marci | |
| |Mici si Mijlocii, |Finantat integral din |inventie, republicata in | |Finantat integral din | |
| |Comertului si |venituri proprii |Monitorul Oficial al | |venituri proprii | |
| |Mediului de Afaceri | |Romaniei, Partea I, | | | |
| | | |nr. 541 din 8 august | | | |
| | | |2007 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|25. |Ministerul Educatiei, |Ministerul Educatiei, |Ordonanta de urgenta a |Reducere de posturi |Ministerul Educatiei, | 40 |
| |Cercetarii si Inovarii |Cercetarii si Inovarii |Guvernului nr. 221/2008 | |Cercetarii si Inovarii | |
| | |Finantat integral de la |pentru stabilirea unor | |Finantat integral de la | |
| | |bugetul de stat |masuri de reorganizare | |bugetul de stat | |
| | | |in cadrul administratiei | | | |
| | | |publice centrale, | | | |
| | | |aprobata prin Legea | | | |
| | | |nr. 186/2009, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|26. |Ministerul Educatiei, |Agentia de Credite |Ordonanta Guvernului |Desfiintare, ca urmare a |10 | |
| |Cercetarii si Inovarii |pentru Studentii din |nr. 5/2009 privind |comasarii prin fuziune | | |
| | |Institutiile de Invatamant |infiintarea Agentiei de |cu Centrul National | | |
| | |Superior de Stat si |Credite pentru Studentii |pentru Burse de Studii | | |
| | |Particular Acreditate |din Institutiile de |in Strainatate si | | |
| | |Finantata din venituri |Invatamant Superior de |infiintarea Agentiei de | | |
| | |proprii si subventii de la |Stat si Particular |Credite si Burse de | | |
| | |bugetul de stat, prin |Acreditate, aprobata prin |Studii | | |
| | |bugetul Ministerului |Legea nr. 265/2009 |Agentia de Credite si | | |
| | |Educatiei, Cercetarii si | |Burse de Studii | | |
| | |Inovarii | |Finantata din venituri | | |
| | | | |proprii si subventii de la| | |
| | | | |bugetul de stat, prin | | |
| | | | |bugetul Ministerului | | |
| | | | |Educatiei, Cercetarii si | | |
| | | | |Inovarii | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|27. |Ministerul Educatiei, |Agentia Romana de |Ordonanta de urgenta a |Reducere de posturi |Agentia Romana de | 10 |
| |Cercetarii si Inovarii |Asigurare a Calitatii in |Guvernului nr. 75/2005 |Schimbarea regimului |Asigurare a Calitatii in | |
| | |Invatamantul |privind asigurarea |de finantare |Invatamantul | |
| | |Preuniversitar |calitatii educatiei, | |Preuniversitar | |
| | |Finantata integral din |aprobata cu modificari si | |Finantata din venituri | |
| | |venituri proprii |completari prin Legea | |proprii si subventii de la | |
| | | |nr. 87/2006, cu | |bugetul de stat, prin | |
| | | |modificarile ulterioare | |bugetul Ministerului | |
| | | | | |Educatiei, Cercetarii si | |
| | | | | |Inovarii | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|28. |Ministerul Educatiei, |Autoritatea Nationala |Ordonanta de urgenta a |Reducere de posturi |Autoritatea Nationala | 15 |
| |Cercetarii si Inovarii |pentru Cercetare |Guvernului nr. 11/2004 | |pentru Cercetare | |
| | |Stiintifica |privind stabilirea unor | |Stiintifica | |
| | |Finantata integral de la |masuri de reorganizare | |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |in cadrul administratiei | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |publice centrale, | |bugetul Ministerului | |
| | |Educatiei, Cercetarii si |aprobata cu modificari si | |Educatiei, Cercetarii si | |
| | |Inovarii |completari prin Legea | |Inovarii | |
| | | |nr. 228/2004, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|29. |Ministerul Tineretului |Ministerul Tineretului si |Ordonanta de urgenta a |Reducere de posturi |Ministerul Tineretului si | 139 |
| |si Sportului |Sportului |Guvernului nr. 221/2008 | |Sportului | |
| | |Finantat integral de la |pentru stabilirea unor | |Finantat integral de la | |
| | |bugetul de stat |masuri de reorganizare | |bugetul de stat | |
| | | |in cadrul administratiei | | | |
| | | |publice centrale, | | | |
| | | |aprobata prin Legea | | | |
| | | |nr. 186/2009, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|30. |Ministerul Tineretului |Institutul National de |Legea educatiei fizice si |Reducere de posturi |Institutul National de | 27 |
| |si Sportului |Cercetare pentru Sport |sportului nr. 69/2000, cu | |Cercetare pentru Sport | |
| | |Finantat din venituri |modificarile si | |Finantat din venituri | |
| | |proprii si subventii de la |completarile ulterioare | |proprii si subventii de la | |
| | |bugetul de stat, prin | | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului | | |bugetul Ministerului | |
| | |Tineretului si Sportului | | |Tineretului si Sportului | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|31. |Ministerul Mediului |Agentia Nationala |Ordonanta de urgenta a |Desfiintarea si preluarea |Directie in cadrul | 85 |
| | |pentru Arii Naturale |Guvernului nr. 57/2007 |activitatii de catre un |Ministerului Mediului | |
| | |Protejate |privind regimul ariilor |compartiment |Finantata integral de la | |
| | |Finantata din venituri |naturale protejate, |nou-infiintat in cadrul |bugetul de stat, prin | |
| | |proprii si subventii de la |conservarea habitatelor |Ministerului Mediului |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul de stat, prin |naturale, a florei si | |Mediului | |
| | |bugetul Ministerului |faunei salbatice, cu | | | |
| | |Mediului |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|32. |Ministerul Economiei |Agentia Romana pentru |Ordonanta Guvernului |Desfiintare prin |Autoritatea Nationala de | 18 |
| | |Conservarea Energiei |nr. 22/2008 privind |comasare - absorbtie |Reglementare in | |
| | |Finantata din venituri |eficienta energetica si |si preluarea activitatii |Domeniul Energiei - | |
| | |proprii si subventii de la |promovarea utilizarii la |de catre Autoritatea |ANRE | |
| | |bugetul de stat |consumatorii finali a |Nationala de |Finantata integral de la | |
| | | |surselor regenerabile de |Reglementare in |bugetul de stat, prin | |
| | | |energie |Domeniul Energiei - |bugetul Secretariatului | |
| | | | |ANRE |General al Guvernului | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|33. |Ministerul Economiei |Agentia Nucleara |Ordonanta Guvernului |Desfiintare, ca urmare a |Agentia Nucleara si | 12 |
| | |Finantata integral de la |nr. 7/2003 privind |comasarii prin fuziune |pentru Deseuri | |
| | |bugetul de stat, prin |promovarea, |cu Agentia Nationala |Radioactive | |
| | |bugetul Ministerului |dezvoltarea si |pentru Deseuri |Finantata din venituri | |
| | |Economiei |monitorizarea |Radioactive |proprii si subventii de la | |
| | | |activitatilor nucleare, |Schimbarea regimului |bugetul de stat, prin | |
| | | |republicata, cu |de finantare |bugetul Ministerului | |
| | | |modificarile si | |Economiei | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|34. |Ministerul Economiei |Agentia Nationala |Ordonanta Guvernului |Desfiintare, ca urmare a |Agentia Nucleara si | 2 |
| | |pentru Deseuri |nr. 11/2003 privind |comasarii prin fuziune |pentru Deseuri | |
| | |Radioactive |gospodarirea in |cu Agentia Nucleara |Radioactive | |
| | |Finantata integral din |siguranta a deseurilor |Schimbarea regimului |Finantata din venituri | |
| | |venituri proprii |radioactive, republicata |de finantare |proprii si subventii de la | |
| | | | | |bugetul de stat, prin | |
| | | | | |bugetul Ministerului | |
| | | | | |Economiei | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|35. |Ministerul Economiei |Agentia Romana pentru |Ordonanta de urgenta a |Reducerea numarului de |Agentia Romana pentru | 20 |
| | |Dezvoltarea Durabila a |Guvernului nr. 14/2009 |posturi |Dezvoltarea Durabila a | |
| | |Zonelor Industriale |privind infiintarea | |Zonelor Industriale | |
| | |Finantata integral de la |Agentiei Romane pentru | |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Dezvoltarea Durabila a | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Zonelor Industriale - | |bugetul Ministerului | |
| | |Economiei |ARDDZI, aprobata cu | |Economiei | |
| | | |modificari prin Legea | | | |
| | | |nr. 214/2009 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|36. |Ministerul Economiei |Oficiul Participatiilor |Ordonanta de urgenta a |Reducerea numarului de |Schimbarea regimului | 25 |
| | |Statului si Privatizarii in |Guvernului nr. 88/2001 |posturi |de finantare | |
| | |Industrie |privind infiintarea | |Oficiul Participatiilor | |
| | |Finantat integral din |Oficiului Participatiilor | |Statului si Privatizarii in | |
| | |venituri proprii |Statului si Privatizarii in | |Industrie | |
| | | |Industrie, aprobata cu | |Finantat integral de la | |
| | | |modificari prin Legea | |bugetul de stat, prin | |
| | | |nr. 552/2001 | |bugetul Ministerului | |
| | | | | |Economiei | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|37. |Ministerul |Administratia Nationala |Legea nr. 82/1992 |Desfiintare, prin |Administratia Nationala | 40 |
| |Administratiei si |a Rezervelor de Stat |privind rezervele de stat, |comasare cu Oficiul |a Rezervelor de Stat si | |
| |Internelor |Finantata integral de la |republicata, cu |Central de Stat pentru |Probleme Speciale | |
| | |bugetul de stat, prin |modificarile si |Probleme Speciale, si |Finantata integral de la | |
| | |bugetul Ministerului |completarile ulterioare |infiintarea unei entitati |bugetul de stat, prin | |
| | |Administratiei si | |noi, Administratia |bugetul Ministerului | |
| | |Internelor | |Nationala a Rezervelor |Administratiei si | |
| | | | |de Stat si Probleme |Internelor | |
| | | | |Speciale, care va prelua | | |
| | | | |activitatea celor doua | | |
| | | | |institutii supuse | | |
| | | | |reorganizarii | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|38. |Ministerul |Oficiul Central de Stat |Legea nr. 477/2003 |Desfiintare, prin |Administratia Nationala | 65 |
| |Administratiei si |pentru Probleme |privind pregatirea |comasare cu |a Rezervelor de Stat si | |
| |Internelor |Speciale |economiei nationale |Administratia Nationala |Probleme Speciale | |
| | |Finantat integral de la |si a teritoriului pentru |a Rezervelor de Stat, si |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |aparare |preluarea activitatii de |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului | |catre Administratia |bugetul Ministerului | |
| | |Administratiei si | |Nationala a Rezervelor |Administratiei si | |
| | |Internelor | |de Stat si Probleme |Internelor | |
| | | | |Speciale | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|39. |Ministerul |Inspectoratul National |Ordonanta Guvernului |Desfiintare, ca urmare a |Directia pentru Evidenta | 21 |
| |Administratiei si |pentru Evidenta |nr. 84/2001 privind |comasarii prin fuziune |Persoanelor si | |
| |Internelor |Persoanelor |infiintarea, organizarea |cu Centrul National de |Administrarea Bazelor | |
| | |Finantat integral de la |si functionarea serviciilor |Administrare a Bazelor |de Date | |
| | |bugetul de stat, prin |publice comunitare de |de Date privind Evidenta |Finantata integral de la | |
| | |bugetul Ministerului |evidenta a persoanelor, |Persoanelor, si |bugetul de stat, prin | |
| | |Administratiei si |aprobata cu modificari |constituirea unei noi |bugetul Ministerului | |
| | |Internelor |si completari prin Legea |persoane juridice, in |Administratiei si | |
| | | |nr. 372/2002, cu |subordinea Ministerului |Internelor | |
| | | |modificarile si |Administratiei si | | |
| | | |completarile ulterioare |Internelor - Directia | | |
| | | | |pentru Evidenta | | |
| | | | |Persoanelor si | | |
| | | | |Administrarea Bazelor | | |
| | | | |de Date | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|40. |Ministerul |Centrul National de |Ordonanta de urgenta a |Desfiintare, ca urmare a |Directia pentru Evidenta | 60 |
| |Administratiei si |Administrare a Bazelor |Guvernului nr. 50/2004 |comasarii prin fuziune |Persoanelor si | |
| |Internelor |de Date privind Evidenta |pentru modificarea si |cu Inspectoratul |Administrarea Bazelor | |
| | |Persoanelor |completarea unor acte |National pentru Evidenta |de Date | |
| | |Finantat integral de la |normative in vederea |Persoanelor, si |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |stabilirii cadrului |constituirea unei noi |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |organizatoric si |persoane juridice, in |bugetul Ministerului | |
| | |Administratiei si |functional corespunzator |subordinea Ministerului |Administratiei si | |
| | |Internelor |desfasurarii activitatilor |Administratiei si |Internelor | |
| | | |de eliberare si evidenta |Internelor - Directia | | |
| | | |a cartilor de identitate, |pentru Evidenta | | |
| | | |actelor de stare civila, |Persoanelor si | | |
| | | |pasapoartelor simple, |Administrarea Bazelor | | |
| | | |permiselor de |de Date | | |
| | | |conducere si | | | |
| | | |certificatelor de | | | |
| | | |inmatriculare a | | | |
| | | |vehiculelor, aprobata cu | | | |
| | | |modificari si completari | | | |
| | | |prin Legea nr. 520/2004, | | | |
| | | |cu completarile | | | |
| | | |ulterioare, | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|41. |Ministerul |Institutul National de |Ordonanta Guvernului |Desfiintare prin |Directie nou-infiintata in | 18 |
| |Administratiei si |Administratie (INA) |nr. 81/2001 privind |comasare prin absorbtie |cadrul Agentiei | (aparatul |
| |Internelor |Finantat din venituri |infiintarea si organizarea |si preluarea activitatii |Nationale a | central) |
| | |proprii si subventii de la |Institutului National de |de catre o directie noua |Functionarilor Publici | |
| | |bugetul de stat, prin |Administratie, aprobata |in cadrul Agentiei |Finantata integral de la | |
| | |bugetul Ministerului |cu modificari prin Legea |Nationale a |bugetul de stat, prin | |
| | |Administratiei si |nr. 106/2002, cu |Functionarilor Publici |bugetul Ministerului | |
| | |Internelor |modificarile si |(ANFP) |Administratiei si | |
| | | |completarile ulterioare | |Internelor | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|42. |Ministerul |Agentia Nationala de |Legea cadastrului si a |Reducere de posturi |Agentia Nationala de | 252 |
| |Administratiei si |Cadastru si Publicitate |publicitatii imobiliare | |Cadastru si Publicitate |Institutia isi|
| |Internelor |Imobiliara (ANCPI) |nr. 7/1996, republicata, | |Imobiliara (ANCPI) | pastreaza |
| | |Finantata integral din |cu modificarile ulterioare | |Finantata integral de la | denumirea |
| | |venituri proprii | | |bugetul de stat, prin | |
| | | | | |bugetul Ministerului | |
| | | | | |Administratiei si | |
| | | | | |Internelor | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|43. |Ministerul |Autoritatea Nationala de |Legea serviciilor |Reducere de posturi |Autoritatea Nationala de | 63 |
| |Administratiei si |Reglementare pentru |comunitare de utilitati | |Reglementare pentru |Institutia isi|
| |Internelor |Serviciile Comunitare de |publice nr. 51/2006, | |Serviciile Comunitare de | pastreaza |
| | |Utilitati Publice |publicata in Monitorul | |Utilitati Publice | denumirea |
| | |Finantata integral din |Oficial al Romaniei, | |Finantata integral de la | |
| | |venituri proprii |Partea I, nr. 254 din | |bugetul de stat, prin | |
| | | |21 martie 2006, cu | |bugetul Ministerului | |
| | | |modificarile si | |Administratiei si | |
| | | |completarile ulterioare | |Internelor | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|44. |Ministerul |Arhivele Nationale |Legea Arhivelor |Reducere de posturi |Arhivele Nationale | 548 |
| |Administratiei si |Finantata integral |Nationale nr. 16/1996, |Reorganizarea |Finantata integral |Institutia isi|
| |Internelor |de la bugetul de stat, |publicata in Monitorul |aparatului central al |de la bugetul de stat, | pastreaza |
| | |prin bugetul Ministerului |Oficial al Romaniei, |Arhivelor Nationale la |prin bugetul Ministerului | denumirea |
| | |Administratiei si |Partea I, nr. 71 din |nivel de directie cu |Administratiei si | |
| | |Internelor |9 aprilie 1996, cu |personalitate juridica in |Internelor | |
| | | |modificarile si |subordinea Ministerului | | |
| | | |completarile ulterioare |Administratiei si | | |
| | | | |Internelor | | |
| | | | |Reorganizarea directiilor | | |
| | | | |judetene ale Arhivelor | | |
| | | | |Nationale si a Directiei | | |
| | | | |Municipiului Bucuresti a | | |
| | | | |Arhivelor Nationale la | | |
| | | | |nivel de servicii | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|45. |Ministerul |Agentia Nationala a |Legea nr. 188/1999 |Reducere de posturi |Agentia Nationala a | 20 |
| |Administratiei si |Functionarilor Publici |privind statutul | |Functionarilor Publici | |
| |Internelor |(ANFP) |functionarilor publici, | |Finantata integral de la | |
| | |Finantata integral de la |republicata in Monitorul | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul de stat, prin |Oficial al Romaniei, | |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul Ministerului |Partea I, nr. 365 din | |Administratiei si | |
| | |Administratiei si |29 mai 2007, cu | |Internelor | |
| | |Internelor |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|46. |Ministerul |Coordonarea |Ordonanta Guvernului |Desfiintare si preluarea |Centrele regionale de | 38 |
| |Administratiei si |metodologica a |nr. 81/2001 privind |activitatii de catre |formare continua pentru | |
| |Internelor |Institutului National de |infiintarea si organizarea |institutii nou-infiintate |administratia publica | |
| | |Administratie |Institutului National de |in subordinea Agentiei |locala se infiinteaza in | |
| | |Centrele regionale de |Administratie, publicata |Nationale a |subordinea Agentiei | |
| | |formare continua pentru |in Monitorul Oficial al |Functionarilor Publici |Nationale a | |
| | |administratia publica |Romaniei, Partea I, |Reducere de posturi |Functionarilor Publici | |
| | |locala |nr. 542 din 1 septembrie | |Finantate integral de la | |
| | |Finantate din venituri |2001, aprobata cu | |bugetul de stat, prin | |
| | |proprii |modificari prin Legea | |bugetul Ministerului | |
| | | |nr. 106/2002, cu | |Administratiei si | |
| | | |modificarile si | |Internelor | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|47. |Ministerul Muncii, |Agentia Nationala |Legea nr. 202/2002 |Reducere de posturi |Agentia Nationala | 26 |
| |Familiei si Protectiei |pentru Egalitatea de |privind egalitatea de | |pentru Egalitatea de | |
| |Sociale |Sanse intre Femei si |sanse si de tratament | |Sanse intre Femei si | |
| | |Barbati (ANES) |intre femei si barbati, | |Barbati (ANES) | |
| | |Finantata integral din |republicata in Monitorul | |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Oficial al Romaniei, | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Partea I, nr. 150 din | |bugetul Ministerului | |
| | |Muncii, Familiei si |1 martie 2007 | |Muncii, Familiei si | |
| | |Protectiei Sociale | | |Protectiei Sociale | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|48. |Ministerul Muncii, |Agentia Nationala |Art. 30 din Legea |Reducere de posturi |Agentia Nationala | 201 |
| |Familiei si Protectiei |pentru Prestatii Sociale |nr. 47/2006 privind |Preia activitatea |pentru Prestatii Sociale | |
| |Sociale |Finantata integral din |sistemul national de |Directiei de munca si |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |asistenta sociala, |protectie sociala |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |publicata in Monitorul | |bugetul Ministerului | |
| | |Muncii, Familiei si |Oficial al Romaniei, | |Muncii, Familiei si | |
| | |Protectiei Sociale |Partea I, | |Protectiei Sociale | |
| | | |nr. 239 din 16 martie 2006 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|49. |Ministerul Muncii, |Agentia Nationala |Legea nr. 217/2003 |Desfiintare, ca urmare a |Autoritatea Nationala | 7 |
| |Familiei si Protectiei |pentru Protectia Familiei |pentru prevenirea si |comasarii cu Autoritatea |pentru Protectia Familiei | |
| |Sociale |Finantata integral de la |combaterea violentei in |Nationala pentru |si a Drepturilor Copilului | |
| | |bugetul de stat, prin |familie, publicata in |Protectia Drepturilor |Finantata integral de la | |
| | |bugetul Ministerului |Monitorul Oficial al |Copilului, cu constituirea|bugetul de stat, prin | |
| | |Muncii, Familiei si |Romaniei, Partea I, |unei noi persoane |bugetul Ministerului | |
| | |Protectiei Sociale |nr. 367 din 29 mai 2003, |juridice |Muncii, Familiei si | |
| | | |cu modificarile si | |Protectiei Sociale | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|50. |Ministerul Muncii, |Autoritatea Nationala |Ordonanta de urgenta a |Desfiintare ca urmare a |Autoritatea Nationala | 13 |
| |Familiei si Protectiei |pentru Protectia |Guvernului nr. 12/2001 |comasarii cu Agentia |pentru Protectia Familiei | |
| |Sociale |Drepturilor Copilului |privind infiintarea |Nationala pentru |si a Drepturilor Copilului | |
| | |Finantata integral de la |Autoritatii Nationale |Protectia Familiei |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |pentru Protectia |Activitatea Centrului- |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Drepturilor Copilului, |pilot de asistenta si |bugetul Ministerului | |
| | |Muncii, Familiei si |publicata in Monitorul |protectie a victimelor |Muncii, Familiei si | |
| | |Protectiei Sociale |Oficial al Romaniei, |violentei in familie si |Protectiei Sociale | |
| | | |Partea I, nr. 63 din |cea a Centrului de | | |
| | | |6 februarie 2001, |Informare si Consultanta | | |
| | | |aprobata cu modificari |pentru Familie vor fi | | |
| | | |prin Legea nr. 252/2001, |preluate de Autoritatea | | |
| | | |cu modificarile |Nationala pentru Protectia| | |
| | | |ulterioare |Familiei si a Drepturilor | | |
| | | | |Copilului, nou-infiintata.| | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|51. |Ministerul Muncii, |Inspectia Muncii |Legea nr. 108/1999 |Reducere de posturi |Inspectia Muncii | 400 |
| |Familiei si Protectiei |Finantata din venituri |pentru infiintarea si |Preia Inspectia sociala |Finantata integral de la | |
| |Sociale |proprii si subventii de la |organizarea Inspectiei | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul de stat, prin |Muncii, republicata in | |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul Ministerului |Monitorul Oficial al | |Muncii, Familiei si | |
| | |Muncii, Familiei si |Romaniei, Partea I, nr. 740 | |Protectiei Sociale | |
| | |Protectiei Sociale |din 10 octombrie 2002 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|52. |Ministerul Muncii, |Inspectia sociala |Art. 29 din Legea |Desfiintare, ca urmare a |Inspectia Muncii | 80 |
| |Familiei si Protectiei |Finantata integral de la |nr. 47/2006 privind |comasarii prin absorbtie, |Finantata integral de la | |
| |Sociale |bugetul de stat, prin |sistemul national de |si preluarea activitatii |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |asistenta sociala, |de catre Inspectia Muncii |bugetul Ministerului | |
| | |Muncii, Familiei si |publicata in Monitorul | |Muncii, Familiei si | |
| | |Protectiei Sociale |Oficial al Romaniei, | |Protectiei Sociale | |
| | | |Partea I, nr. 239 din | | | |
| | | |16 martie 2006 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|53. |Ministerul Muncii, |Autoritatea Nationala |Ordonanta Guvernului |Reducere de posturi |Autoritatea Nationala | 21 |
| |Familiei si Protectiei |pentru Persoanele cu |nr. 14/2003 privind | |pentru Persoanele cu | |
| |Sociale |Handicap |infiintarea, organizarea | |Handicap | |
| | |Finantata integral de la |si functionarea Autoritatii | |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Nationale pentru | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Persoanele cu | |bugetul Ministerului | |
| | |Muncii, Familiei si |Handicap, publicata in | |Muncii, Familiei si | |
| | |Protectiei Sociale |Monitorul Oficial al | |Protectiei Sociale | |
| | | |Romaniei, Partea I, | | | |
| | | |nr. 63 din 1 februarie | | | |
| | | |2003, aprobata cu | | | |
| | | |modificari si completari | | | |
| | | |prin Legea nr. 239/2003, | | | |
| | | |cu modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|54. |Ministerul Sanatatii |Ministerul Sanatatii |Art. 15 din Ordonanta de |Reducere de posturi |Ministerul Sanatatii | 29 |
| | |Finantat integral de la |urgenta a Guvernului | |Finantat integral de la | |
| | |bugetul de stat |nr. 221/2008 pentru | |bugetul de stat | |
| | | |stabilirea unor masuri de | | | |
| | | |reorganizare in cadrul | | | |
| | | |administratiei publice | | | |
| | | |centrale, publicata in | | | |
| | | |Monitorul Oficial al | | | |
| | | |Romaniei, Partea I, | | | |
| | | |nr. 882 din 24 | | | |
| | | |decembrie 2008, | | | |
| | | |aprobata prin Legea | | | |
| | | |nr. 186/2009, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|55. |Ministerul Sanatatii |Scoala Nationala de |Art. 682 din Legea |Desfiintare, ca urmare a |Scoala Nationala de | |
| | |Sanatate Publica si |nr. 95/2006 privind |comasarii prin fuziune |Sanatate Publica, | |
| | |Management Sanitar |reforma in domeniul |cu Centrul National de |Management si | |
| | |Bucuresti |sanatatii, publicata in |Perfectionare in |Perfectionare in | |
| | |Finantata din venituri |Monitorul Oficial al |Domeniul Sanitar |Domeniul Sanitar | |
| | |proprii |Romaniei, Partea I, |Bucuresti, si constituirea|Bucuresti | |
| | | |nr. 372 din 28 aprilie |unei noi persoane |Persoana juridica in | |
| | | |2006, cu modificarile si |juridice |subordinea Universitatii | |
| | | |completarile ulterioare, | |de Medicina si Farmacie | |
| | | |ca efect al reorganizarii | |"Carol Davila" si in | |
| | | |Institutului National de | |coordonarea Ministerului | |
| | | |Cercetare-Dezvoltare in | |Sanatatii | |
| | | |Sanatate Bucuresti, | |Finantata integral din | |
| | | |care s-a desfiintat | |venituri proprii | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|56. |Ministerul Sanatatii |Agentia Nationala a |Art. 1 din Ordonanta |Reducere de posturi |Agentia Nationala a | 151 |
| | |Medicamentului |Guvernului nr. 125/1998 |Schimbarea regimului |Medicamentului | |
| | |Bucuresti |privind infiintarea, |de finantare |Bucuresti, in subordinea | |
| | |Finantata din venituri |organizarea si | |Ministerului Sanatatii | |
| | |proprii |functionarea Agentiei | |Finantata integral de la | |
| | | |Nationale a | |bugetul de stat, prin | |
| | | |Medicamentului, | |bugetul Ministerului | |
| | | |publicata in Monitorul | |Sanatatii | |
| | | |Oficial al Romaniei, | | | |
| | | |Partea I, nr. 329 din | | | |
| | | |31 august 1998, | | | |
| | | |aprobata cu modificari si | | | |
| | | |completari prin Legea | | | |
| | | |nr. 594/2002, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|57. |Ministerul Sanatatii |Oficiul Tehnic de |Art. 6 din Legea |Reducere de posturi |Oficiul Tehnic de | 29 |
| | |Dispozitive Medicale, |nr. 176/2000 privind |Schimbarea regimului |Dispozitive Medicale, in | |
| | |din subordinea |dispozitivele medicale, |de finantare |subordinea Ministerului | |
| | |Ministerului Sanatatii |republicata in Monitorul | |Sanatatii | |
| | |Finantat din venituri |Oficial al Romaniei, | |Finantat integral de la | |
| | |proprii |Partea I, nr. 79 din | |bugetul de stat, prin | |
| | | |24 ianuarie 2005 | |bugetul Ministerului | |
| | | |Hotararea Guvernului | |Sanatatii | |
| | | |nr. 2.281/2004 pentru | | | |
| | | |aprobarea | | | |
| | | |Regulamentului de | | | |
| | | |organizare si functionare | | | |
| | | |a Oficiului Tehnic de | | | |
| | | |Dispozitive Medicale | | | |
| | | |[art. 6 alin. (3) din Legea | | | |
| | | |nr. 176/2000, | | | |
| | | |republicata] | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|58. |Ministerul Dezvoltarii |Centrul National pentru |Ordonanta Guvernului |Denumirea "Centrul |Centrul National de | 14 |
| |Regionale si Locuintei |Reducerea Riscului |nr. 54/2002 privind |National pentru |Cercetare-Dezvoltare | |
| | |Seismic |infiintarea Centrului |Reducerea Riscului |pentru Protectia | |
| | |Finantat din venituri |National pentru |Seismic" se inlocuieste |Constructiilor la Actiuni | |
| | |proprii si subventii |Reducerea Riscului |cu denumirea "Centrul |Seismice si Alunecari de | |
| | |acordate de la bugetul |Seismic, publicata in |National de Cercetare- |Teren - CNRRS | |
| | |de stat |Monitorul Oficial al |Dezvoltare pentru |(denumire noua, fara a | |
| | | |Romaniei, Partea I, |Protectia Constructiilor |deveni entitate noua) | |
| | | |nr. 633 din 27 august |la Actiuni Seismice si |Finantat din venituri | |
| | | |2002, aprobata cu |Alunecari de Teren - |proprii si subventii | |
| | | |modificari prin Legea |CNRRS" |acordate de la bugetul | |
| | | |nr. 614/2002 |Reducere de posturi |de stat, prin bugetul | |
| | | | | |Ministerului Dezvoltarii | |
| | | | | |Regionale si Locuintei | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|59. |Ministerul Dezvoltarii |Agentia Nationala |Legea nr. 152/1998 |Reducere de posturi |Agentia Nationala pentru | 33 |
| |Regionale si Locuintei |pentru Locuinte |privind infiintarea | |Locuinte | |
| | |Finantata din venituri |Agentiei Nationale | |Finantata din venituri | |
| | |proprii |pentru Locuinte, | |proprii | |
| | | |publicata in Monitorul | | | |
| | | |Oficial al Romaniei, | | | |
| | | |Partea I, nr. 265 din | | | |
| | | |16 iulie 1998, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|60. |Ministerul |Ministerul Agriculturii, |Ordonanta de urgenta a |Reducere de posturi |Ministerul Agriculturii, | 136 |
| |Agriculturii, Padurilor|Padurilor si Dezvoltarii |Guvernului nr. 221/2008 | |Padurilor si Dezvoltarii | |
| |si Dezvoltarii Rurale |Rurale |pentru stabilirea unor | |Rurale | |
| | |Finantat integral de la |masuri de reorganizare | |Finantat integral de la | |
| | |bugetul de stat |in cadrul administratiei | |bugetul de stat | |
| | | |publice centrale, | | | |
| | | |publicata in Monitorul | | | |
| | | |Oficial al Romaniei, | | | |
| | | |Partea I, nr. 882 din | | | |
| | | |24 decembrie 2008, | | | |
| | | |aprobata prin Legea | | | |
| | | |nr. 186/2009, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|61. |Ministerul |Agentia Domeniilor |Legea nr. 268/2001 |Reducere de posturi |Agentia Domeniilor | 94 |
| |Agriculturii, Padurilor|Statului |privind privatizarea |Schimbarea regimului |Statului | |
| |si Dezvoltarii Rurale |Finantata integral din |societatilor comerciale |de finantare |Finantata integral de la | |
| | |venituri proprii |ce detin in administrare | |bugetul de stat, prin | |
| | | |terenuri proprietate | |bugetul Ministerului | |
| | | |publica si privata a | |Agriculturii, Padurilor si | |
| | | |statului cu destinatie | |Dezvoltarii Rurale | |
| | | |agricola si infiintarea | | | |
| | | |Agentiei Domeniilor | | | |
| | | |Statului, publicata in | | | |
| | | |Monitorul Oficial al | | | |
| | | |Romaniei, Partea I, | | | |
| | | |nr. 299 din 7 iunie 2001, | | | |
| | | |cu modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|62. |Ministerul |Centrul de Formare si |Legea muntelui |Desfiintare, ca urmare a |Agentia Nationala a | 0 |
| |Agriculturii, Padurilor|Inovatie pentru |nr. 347/2004, |comasarii prin absorbtie, |Zonei Montane | |
| |si Dezvoltarii Rurale |Dezvoltare in Carpati |republicata in Monitorul |si preluarea atributiilor |Finantata integral de la | |
| | |Finantat integral de la |Oficial al Romaniei, |de catre Agentia |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul de stat, prin |Partea I, |Nationala a Zonei |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul Ministerului |nr. 448 din 30 iunie |Montane |Agriculturii, Padurilor si | |
| | |Agriculturii, Padurilor si |2009 | |Dezvoltarii Rurale | |
| | |Dezvoltarii Rurale | | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|63. |Ministerul |Agentia Nationala de |Ordonanta Guvernului |Oficiile judetene de |Camerele agricole, | 1092 |
| |Agriculturii, Padurilor|Consultanta Agricola |nr. 22/2005 privind |consultanta agricola se |institutii publice | |
| |si Dezvoltarii Rurale |Finantata din venituri |reorganizarea activitatii |transforma in camere |descentralizate | |
| | |proprii si subventii de la |de consultanta agricola, |agricole |Finantate din venituri | |
| | |bugetul de stat |publicata in Monitorul | |proprii si subventii de la | |
| | | |Oficial al Romaniei, | |bugetul de stat, prin | |
| | | |Partea I, nr. 102 din | |bugetul Ministerului | |
| | | |31 ianuarie 2005, | |Agriculturii, Padurilor si | |
| | | |aprobata cu modificari | |Dezvoltarii Rurale | |
| | | |prin Legea nr. 77/2005, | | | |
| | | |cu modificarile | | | |
| | | |ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|64. |Ministerul |Autoritatea Hipica |Legea calului |Desfiintare, prin |Agentia Nationala | 0 |
| |Agriculturii, Padurilor|Nationala |nr. 389/2005, publicata |preluarea atributiilor de |pentru Ameliorare si | |
| |si Dezvoltarii Rurale |Finantata din venituri |in Monitorul Oficial al |catre Agentia Nationala |Reproductie in | |
| | |proprii si subventii de la |Romaniei, Partea I, nr. 9 |pentru Ameliorare si |Zootehnie "Prof. dr. G.K. | |
| | |bugetul de stat |din 5 ianuarie 2006, cu |Reproductie in |Constantinescu" | |
| | | |modificarile si |Zootehnie "Prof. dr. G.K. |Finantata integral de la | |
| | | |completarile ulterioare |Constantinescu" |bugetul de stat, prin | |
| | | | |Schimbarea regimului |bugetul Ministerului | |
| | | | |de finantare |Agriculturii, Padurilor si | |
| | | | | |Dezvoltarii Rurale | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|65. |Ministerul |Laboratorul Central |Legea nr. 266/2002 |Preia Banca de Resurse |Laboratorul Central | 0 |
| |Agriculturii, Padurilor|pentru Calitatea |privind producerea, |Genetice Vegetale |pentru Calitatea | |
| |si Dezvoltarii Rurale |Semintelor si a |prelucrarea, controlul si |Suceava, care se |Semintelor si a | |
| | |Materialului Saditor |certificarea calitatii, |desfiinteaza. |Materialului Saditor | |
| | |Finantat din venituri |comercializarea |Schimbarea regimului |Finantat integral de la | |
| | |proprii si subventii de la |semintelor si a |de finantare |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul de stat |materialului saditor, | |bugetul Ministerului | |
| | | |precum si inregistrarea | |Agriculturii, Padurilor si | |
| | | |soiurilor de plante, | |Dezvoltarii Rurale | |
| | | |publicata in Monitorul | | | |
| | | |Oficial al Romaniei, | | | |
| | | |Partea I, nr. 343 din | | | |
| | | |23 mai 2002 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|66. |Ministerul |Oficiul National al |Legea viei si vinului in |Desfiintare prin |Oficiul National al Viei si | 0 |
| |Agriculturii, Padurilor|Denumirilor de Origine |sistemul organizarii |comasare cu Oficiul |Produselor Vitivinicole | |
| |si Dezvoltarii Rurale |pentru Vinuri |comune a pietei |National al Viei si |Finantat prin venituri | |
| | |Finantat integral din |vitivinicole nr. 244/2002, |Vinului si constituirea |proprii si subventii de la | |
| | |venituri proprii |republicata in Monitorul |Oficiului National al Viei|bugetul de stat, prin | |
| | | |Oficial al Romaniei, |si Produselor Vitivinicole|bugetul Ministerului | |
| | | |Partea I, nr. 633 din |Schimbarea regimului |Agriculturii, Padurilor si | |
| | | |14 septembrie 2007 |de finantare |Dezvoltarii Rurale | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|67. |Ministerul |Oficiul National al Viei si |Legea viei si vinului in |Desfiintare prin |Oficiul National al Viei si | 0 |
| |Agriculturii, Padurilor|Vinului |sistemul organizarii |comasare cu Oficiul |Produselor Vitivinicole | |
| |si Dezvoltarii Rurale |Finantat din venituri |comune a pietei |National al Denumirilor |Finantat din venituri | |
| | |proprii si subventii de la |vitivinicole nr. 244/2002, |de Origine pentru Vinuri |proprii si subventii de la | |
| | |bugetul de stat |republicata in Monitorul |si constituirea Oficiului |bugetul de stat, prin | |
| | | |Oficial al Romaniei, |National al Viei si |bugetul Ministerului | |
| | | |Partea I, nr. 633 din |Produselor Vitivinicole |Agriculturii, Padurilor si | |
| | | |14 septembrie 2007 | |Dezvoltarii Rurale | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|68. |Ministerul Culturii, |Ministerul Culturii, |Ordonanta de urgenta a |Reducere de posturi |Ministerul Culturii, | 25 |
| |Cultelor si |Cultelor si Patrimoniului |Guvernului nr. 221/2008 | |Cultelor si Patrimoniului | |
| |Patrimoniului National |National |pentru stabilirea unor | |National | |
| | |Finantat integral de la |masuri de reorganizare | |Finantat integral de la | |
| | |bugetul de stat |in cadrul administratiei | |bugetul de stat | |
| | | |publice centrale, | | | |
| | | |publicata in Monitorul | | | |
| | | |Oficial al Romaniei, | | | |
| | | |Partea I, nr. 882 din | | | |
| | | |24 decembrie 2008, | | | |
| | | |aprobata prin Legea | | | |
| | | |nr. 186/2009, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
| | | |(numarul de posturi | | | |
| | | |este stabilit prin | | | |
| | | |Hotararea Guvernului | | | |
| | | |nr. 9/2009) | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|69. |Ministerul Culturii, |Oficiul National al |Art. 28 din Legea |Reorganizare prin |Institutul National al | 22 |
| |Cultelor si |Monumentelor Istorice |nr. 422/2001 privind |comasare cu Institutul |Patrimoniului | |
| |Patrimoniului National |Finantat din venituri |protejarea |National al |Finantat din venituri | |
| | |proprii si din subventii |monumentelor istorice, |Monumentelor Istorice, |proprii si din subventii | |
| | |de la bugetul de stat |republicata in Monitorul |care se desfiinteaza. |de la bugetul de stat, | |
| | | |Oficial al Romaniei, | |prin bugetul Ministerului | |
| | | |Partea I, nr. 938 din | |Culturii, Cultelor si | |
| | | |20 noiembrie 2006, cu | |Patrimoniului National | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
| | | |Hotararea Guvernului | | | |
| | | |nr. 1.258/2001 privind | | | |
| | | |organizarea si | | | |
| | | |functionarea Oficiului | | | |
| | | |National al | | | |
| | | |Monumentelor Istorice | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|70. |Ministerul Culturii, |Institutul National al |Art. 27 din Legea |Desfiintare cu preluarea |Institutul National al | 16 |
| |Cultelor si |Monumentelor Istorice |nr. 422/2001 privind |activitatii de catre |Patrimoniului | |
| |Patrimoniului National |Finantat din venituri |protejarea |Oficiul National al |Finantat din venituri | |
| | |proprii si din subventii |monumentelor istorice, |Monumentelor Istorice |proprii si din subventii | |
| | |de la bugetul de stat |republicata in Monitorul | |de la bugetul de stat, | |
| | | |Oficial al Romaniei, | |prin bugetul Ministerului | |
| | | |Partea I, nr. 938 din | |Culturii, Cultelor si | |
| | | |20 noiembrie 2006, cu | |Patrimoniului National | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
| | | |Hotararea Guvernului | | | |
| | | |nr. 261/2002 privind | | | |
| | | |organizarea si | | | |
| | | |functionarea Institutului | | | |
| | | |National al | | | |
| | | |Monumentelor Istorice | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|71. |Ministerul Culturii, |Institutul National de |Art. 59 din Legea |Desfiintare si organizare |Sectie in cadrul | 5,5 |
| |Cultelor si |Cercetare in Domeniul |nr. 182/2000 privind |ca sectie a Muzeului |Muzeului National de | |
| |Patrimoniului National |Conservarii si |protejarea patrimoniului |National de Istorie a |Istorie a Romaniei | |
| | |Restaurarii |cultural national mobil, |Romaniei |Finantata din venituri | |
| | |Finantat din venituri |republicata in Monitorul | |proprii si din subventii | |
| | |proprii si din subventii |Oficial al Romaniei, | |de la bugetul de stat, | |
| | |de la bugetul de stat |Partea I, nr. 828 din | |prin bugetul Ministerului | |
| | | |9 decembrie 2008 | |Culturii, Cultelor si | |
| | | |Hotararea Guvernului | |Patrimoniului National | |
| | | |nr. 486/2002 privind | | | |
| | | |infiintarea, organizarea | | | |
| | | |si functionarea | | | |
| | | |Laboratorului National | | | |
| | | |de Cercetare in | | | |
| | | |Domeniul Conservarii si | | | |
| | | |Restaurarii Patrimoniului | | | |
| | | |Cultural National Mobil | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|72. |Ministerul Culturii, |Centrul National pentru |Ordonanta de urgenta a |Reducere de posturi |Centrul National pentru | 20 |
| |Cultelor si |Conservarea si |Guvernului nr. 118/2006 |Schimbarea regimului |Conservarea si | |
| |Patrimoniului National |Promovarea Culturii |privind infiintarea, |de finantare |Promovarea Culturii | |
| | |Traditionale |organizarea si | |Traditionale | |
| | |Finantat din venituri |desfasurarea activitatii | |Finantat integral de la | |
| | |proprii si din subventii |asezamintelor culturale, | |bugetul de stat, prin | |
| | |de la bugetul de stat |publicata in Monitorul | |bugetul Ministerului | |
| | | |Oficial al Romaniei, | |Culturii, Cultelor si | |
| | | |Partea I, nr. 1.038 din | |Patrimoniului National | |
| | | |28 decembrie 2006, | | | |
| | | |aprobata cu modificari si | | | |
| | | |completari prin Legea | | | |
| | | |nr. 143/2007, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|73. |Ministerul Culturii, |Oficiul Roman pentru |Legea nr. 8/1996 privind |Reducere de posturi |Oficiul Roman pentru | 19 |
| |Cultelor si |Drepturile de Autor, in |dreptul de autor si | |Drepturile de Autor | |
| |Patrimoniului National |coordonarea Ministerului |drepturile conexe, | |Finantat integral de la | |
| | |Culturii, Cultelor si |publicata in Monitorul | |bugetul de stat, prin | |
| | |Patrimoniului National |Oficial al Romaniei, | |bugetul Ministerului | |
| | |Finantat integral de la |Partea I, nr. 60 din | |Culturii, Cultelor si | |
| | |bugetul de stat, prin |26 martie 1996, cu | |Patrimoniului National | |
| | |bugetul Ministerului |modificarile si | | | |
| | |Culturii, Cultelor si |completarile ulterioare | | | |
| | |Patrimoniului National | | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|74. |Ministerul Culturii, |Institutul de Memorie |Art. 60 din Legea |Desfiintare, ca urmare a |Centrul de Pregatire | 15 |
| |Cultelor si |Culturala |nr. 182/2000 privind |comasarii prin absorbtie |Profesionala in Cultura | |
| |Patrimoniului National |Finantat integral din |protejarea patrimoniului |cu Centrul de Pregatire |Finantat integral din | |
| | |venituri proprii |cultural national mobil, |Profesionala in Cultura |venituri proprii | |
| | | |republicata in Monitorul |(acesta din urma va | | |
| | | |Oficial al Romaniei, |prelua si Centrul | | |
| | | |Partea I, nr. 828 din |European de Cultura | | |
| | | |9 decembrie 2008 |Sinaia) | | |
| | | |Ordonanta Guvernului | | | |
| | | |nr. 43/2000 privind | | | |
| | | |protectia patrimoniului | | | |
| | | |arheologic si declararea | | | |
| | | |unor situri arheologice | | | |
| | | |ca zone de interes | | | |
| | | |national, republicata in | | | |
| | | |Monitorul Oficial al | | | |
| | | |Romaniei, Partea I, | | | |
| | | |nr. 951 din 24 noiembrie | | | |
| | | |2006, cu modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
   ANEXA Nr. 2

    LISTA
institutiilor si autoritatilor publice infiintate prin hotarare a
Guvernului, supuse reorganizarii
   
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| | | | | | Structura/entitatea | |
|Nr. | Autoritatea | Institutia supusa | Actul normativ de | Modalitatea de | rezultata/sursa de | Observatii/ |
|crt.| coordonatoare | reorganizarii/sursa | infiintare in vigoare | reorganizare | finantare/ministerul | Reducere |
| | | de finantare | | | sau autoritatea | de posturi |
| | | | | | coordonatoare | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 1. |In subordinea |Institutul de Investigare |Hotararea Guvernului |Comasare cu Institutul |Institutul de Investigare | 4 |
| |Guvernului si in |a Crimelor |nr. 1.724/2005 privind |National pentru Memoria |a Crimelor | |
| |coordonarea primului- |Comunismului in |infiintarea Institutului de |Exilului Romanesc |Comunismului si | |
| |ministru |Romania |Investigare a Crimelor |(pozitia 44) si |Memoria Exilului | |
| | |Finantat integral de la |Comunismului in |constituirea unei noi |Romanesc, in | |
| | |bugetul de stat, prin |Romania, publicata in |persoane juridice |subordinea Guvernului | |
| | |bugetul Secretariatului |Monitorul Oficial al | |si coordonarea primului- | |
| | |General al Guvernului |Romaniei, Partea I, | |ministru | |
| | | |nr. 1.195 din 30 | |Finantat integral de la | |
| | | |decembrie 2005, cu | |bugetul de stat, prin | |
| | | |modificarile si | |bugetul Secretariatului | |
| | | |completarile ulterioare | |General al Guvernului | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 2. |Ministerul Afacerilor |Redactia Publicatiilor |Hotararea Guvernului |Desfiintare si preluarea |Directie in cadrul | 18 |
| |Externe |pentru Strainatate |nr. 331/1991 privind |activitatii de catre o |Ministerului Afacerilor | |
| | |Finantata din venituri |functionarea Redactiei |directie din cadrul |Externe | |
| | |proprii si subventii de la |Publicatiilor pentru |Ministerului Afacerilor |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Strainatate, nepublicata, |Externe |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |cu modificarile si | |bugetul Ministerului | |
| | |Afacerilor Externe |completarile ulterioare | |Afacerilor Externe | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 3. |Ministerul Afacerilor |Institutul Diplomatic |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Institutul Diplomatic | 24 |
| |Externe |Roman |nr. 880/2005 privind | |Roman | |
| | |Finantat din venituri |organizarea si | |Finantat din venituri | |
| | |proprii si subventii de la |functionarea Institutului | |proprii si subventii de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Diplomatic Roman, | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |publicata in Monitorul | |bugetul Ministerului | |
| | |Afacerilor Externe |Oficial al Romaniei, | |Afacerilor Externe | |
| | | |Partea I, nr. 748 din | | | |
| | | |17 august 2005, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 4. |Ministerul |Academia de Politie |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Academia de Politie | 100 |
| |Administratiei si |"Alexandru Ioan Cuza" |nr. 294/2007 privind | |"Alexandru Ioan Cuza" | |
| |Internelor |Finantata integral de la |organizarea si | |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |functionarea Academiei | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |de Politie "Alexandru | |bugetul Ministerului | |
| | |Administratiei si |Ioan Cuza" din cadrul | |Administratiei si | |
| | |Internelor |Ministerului | |Internelor | |
| | | |Administratiei si | | | |
| | | |Internelor, publicata in | | | |
| | | |Monitorul Oficial al | | | |
| | | |Romaniei, Partea I, | | | |
| | | |nr. 231 din 3 aprilie 2007 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 5. |Ministerul |Agentia pentru |Anexa nr. 2 lit. B.II.1 din |Reducere de posturi |Agentia pentru | 10 |
| |Intreprinderilor Mici |Implementarea |Hotararea Guvernului | |Implementarea | (aparatul |
| |si Mijlocii, Comertului|Proiectelor si |nr. 4/2009 privind | |Proiectelor si | central) |
| |si Mediului de Afaceri |Programelor pentru |organizarea si | |Programelor pentru | 65 (oficii) |
| | |Intreprinderi Mici si |functionarea Ministerului | |Intreprinderi Mici si | |
| | |Mijlocii |Intreprinderilor Mici si | |Mijlocii | |
| | |Finantata din venituri |Mijlocii, Comertului si | |Finantata din venituri | |
| | |proprii si subventii de la |Mediului de Afaceri, | |proprii si subventii de la | |
| | |bugetul de stat, prin |publicata in Monitorul | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Oficial al Romaniei, | |bugetul Ministerului | |
| | |Intreprinderilor Mici si |Partea I, nr. 33 din | |Intreprinderilor Mici si | |
| | |Mijlocii, Comertului si |16 ianuarie 2009, cu | |Mijlocii, Comertului si | |
| | |Mediului de Afaceri |modificarile ulterioare | |Mediului de Afaceri | |
| | | |Hotararea Guvernului | | | |
| | | |nr. 65/2009 privind | | | |
| | | |infiintarea, organizarea | | | |
| | | |si functionarea Agentiei | | | |
| | | |pentru Implementarea | | | |
| | | |Proiectelor si | | | |
| | | |Programelor pentru | | | |
| | | |Intreprinderi Mici si | | | |
| | | |Mijlocii, publicata in | | | |
| | | |Monitorul Oficial al | | | |
| | | |Romaniei, Partea I, nr. 83 | | | |
| | | |din 11 februarie 2009 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 6. |Ministerul |Centrul Roman pentru |Hotararea Guvernului |Desfiintare, ca urmare a |Centrul Roman pentru | 70 |
| |Intreprinderilor Mici |Promovarea Comertului |nr. 892/2004 privind |comasarii prin fuziune |Promovarea Comertului | |
| |si Mijlocii, Comertului|Finantat din venituri |organizarea si |cu Agentia Romana |si Investitiilor Straine | |
| |si Mediului de Afaceri |proprii si subventii de la |functionarea Centrului |pentru Investitii Straine |Finantat integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Roman pentru |si constituirea unei noi |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Promovarea Comertului, |persoane juridice |bugetul Ministerului | |
| | |Intreprinderilor Mici si |publicata in Monitorul |Schimbarea regimului |Intreprinderilor Mici si | |
| | |Mijlocii, Comertului si |Oficial al Romaniei, |de finantare |Mijlocii, Comertului si | |
| | |Mediului de Afaceri |Partea I, nr. 546 din | |Mediului de Afaceri | |
| | | |18 iunie 2004 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 7. |Ministerul Educatiei, |Agentia Nationala |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Agentia Nationala | 6 |
| |Cercetarii si Inovarii |pentru Calificarile din |nr. 1.357/2005 privind | |pentru Calificarile din | |
| | |Invatamantul Superior si |infiintarea, organizarea | |Invatamantul Superior si | |
| | |Parteneriat cu Mediul |si functionarea Agentiei | |Parteneriat cu Mediul | |
| | |Economic si Social - |Nationale pentru | |Economic si Social - | |
| | |ACPART |Calificarile din | |ACPART | |
| | |Finantata din venituri |Invatamantul Superior si | |Finantata din venituri | |
| | |proprii si subventii de la |Parteneriat cu Mediul | |proprii si subventii de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Economic si Social - | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |ACPART, publicata in | |bugetul Ministerului | |
| | |Educatiei, Cercetarii si |Monitorul Oficial al | |Educatiei, Cercetarii si | |
| | |Inovarii |Romaniei, Partea I, | |Inovarii | |
| | | |nr. 1.029 din | | | |
| | | |21 noiembrie 2005 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 8. |Ministerul Educatiei, |Centrul National de |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Centrul National de | 10 |
| |Cercetarii si Inovarii |Dezvoltare a |nr. 855/1998 privind | |Dezvoltare a | |
| | |Invatamantului |infiintarea Centrului | |Invatamantului | |
| | |Profesional si Tehnic |National de Dezvoltare a | |Profesional si Tehnic | |
| | |Finantat din venituri |Invatamantului | |Finantat din venituri | |
| | |proprii si subventii de la |Profesional si Tehnic, | |proprii si subventii de la | |
| | |bugetul de stat, prin |publicata in Monitorul | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Oficial al Romaniei, | |bugetul Ministerului | |
| | |Educatiei, Cercetarii si |Partea I, nr. 465 din | |Educatiei, Cercetarii si | |
| | |Inovarii |4 decembrie 1998, cu | |Inovarii | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
| 9. |Ministerul Educatiei, |Agentia Nationala |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Agentia Nationala | 8 |
| |Cercetarii si Inovarii |pentru Programe |nr. 76/2005 privind | |pentru Programe | |
| | |Comunitare in Domeniul |infiintarea Agentiei | |Comunitare in Domeniul | |
| | |Educatiei si Formarii |Nationale pentru | |Educatiei si Formarii | |
| | |Profesionale |Programe Comunitare in | |Profesionale | |
| | |Finantata integral de la |Domeniul Educatiei si | |Finantata din venituri | |
| | |bugetul de stat, prin |Formarii Profesionale, | |proprii si subventii de la | |
| | |bugetul Ministerului |publicata in Monitorul | |bugetul de stat, prin | |
| | |Educatiei, Cercetarii si |Oficial al Romaniei, | |bugetul Ministerului | |
| | |Inovarii |Partea I, nr. 122 din | |Educatiei, Cercetarii si | |
| | | |8 februarie 2005, cu | |Inovarii | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|10. |Ministerul Educatiei, |Centrul National pentru |Hotararea Guvernului |Desfiintare prin |Agentia de Credite si | 1 |
| |Cercetarii si Inovarii |Burse de Studii in |nr. 51/2009 privind |comasare prin fuziune |Burse de Studii | |
| | |Strainatate |organizarea si |cu Agentia de Credite |Finantata din venituri | |
| | |Finantat din venituri |functionarea Ministerului |pentru Studentii din |proprii si subventii de la | |
| | |proprii si subventii de la |Educatiei, Cercetarii si |Institutiile de Invatamant|bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul de stat, prin |Inovarii, publicata in |Superior de Stat si |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul Ministerului |Monitorul Oficial al |Particular Acreditate si |Educatiei, Cercetarii si | |
| | |Educatiei, Cercetarii si |Romaniei, Partea I, nr. 64 |infiintarea Agentiei de |Inovarii | |
| | |Inovarii |din 3 februarie 2009 |Credite si Burse de | | |
| | | | |Studii | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|11. |Ministerul Educatiei, |Agentia de Administrare |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Agentia de Administrare | 5 |
| |Cercetarii si Inovarii |a Retelei Nationale de |nr. 1.609/2008 privind | |a Retelei Nationale de | |
| | |Informatica pentru |infiintarea Agentiei de | |Informatica pentru | |
| | |Educatie si Cercetare |Administrare a Retelei | |Educatie si Cercetare | |
| | |Finantata din venituri |Nationale de Informatica | |Finantata din venituri | |
| | |proprii si subventii de la |pentru Educatie si | |proprii si subventii de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Cercetare prin | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |reorganizarea Oficiului | |bugetul Ministerului | |
| | |Educatiei, Cercetarii si |pentru Administrare si | |Educatiei, Cercetarii si | |
| | |Inovarii |Operare al Infrastructurii | |Inovarii | |
| | | |de Comunicatii de Date | | | |
| | | |"Roedunet", publicata in | | | |
| | | |Monitorul Oficial al | | | |
| | | |Romaniei, Partea I, | | | |
| | | |nr. 847 din | | | |
| | | |16 decembrie 2008, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|12. |Ministerul Educatiei, |Institutul Limbii Romane |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Institutul Limbii Romane | 1 |
| |Cercetarii si Inovarii |Finantat din venituri |nr. 34/1999 privind | |Finantat din venituri | |
| | |proprii si subventii de la |infiintarea Institutului | |proprii si subventii de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Limbii Romane, | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |publicata in Monitorul | |bugetul Ministerului | |
| | |Educatiei, Cercetarii si |Oficial al Romaniei, | |Educatiei, Cercetarii si | |
| | |Inovarii |Partea I, nr. 30 din | |Inovarii | |
| | | |27 ianuarie 1999, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|13. |Ministerul Educatiei, |Centrul National de |Hotararea Guvernului |Desfiintarea Centrului |Directie generala in | 6 |
| |Cercetarii si Inovarii |Formare a Personalului |nr. 604/2001 privind |National de Formare a |cadrul Ministerului | |
| | |din Invatamantul |infiintarea Centrului |Personalului din |Educatiei, Cercetarii si | |
| | |Preuniversitar |National de Formare a |Invatamantul |Inovarii | |
| | |Finantat din venituri |Personalului din |Preuniversitar |Finantata integral de la | |
| | |proprii si subventii de la |Invatamantul | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul de stat, prin |Preuniversitar, publicata | |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul Ministerului |in Monitorul Oficial al | |Educatiei, Cercetarii si | |
| | |Educatiei, Cercetarii si |Romaniei, Partea I, | |Inovarii | |
| | |Inovarii |nr. 368 din 9 iulie 2001, | | | |
| | | |cu modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|14. |Ministerul Educatiei, |Centrul National pentru |Hotararea Guvernului |Desfiintare si preluarea |Institutul de Stiinte ale | 47 |
| |Cercetarii si Inovarii |Curriculum si Evaluare |nr. 231/2007 privind |activitatii de curriculum |Educatiei si Centrul | (reducere |
| | |in Invatamantul |infiintarea, organizarea |si a celei pentru |National de Evaluare si | totala de |
| | |Preuniversitar |si functionarea Centrului |manuale de catre |Examinare | personal) |
| | |Finantat integral de la |National pentru |Institutul de Stiinte ale |Finantat din venituri | |
| | |bugetul de stat, prin |Curriculum si Evaluare |Educatiei Activitatea de |proprii si subventii de la | |
| | |bugetul Ministerului |in Invatamantul |evaluare este preluata |bugetul de stat, prin | |
| | |Educatiei, Cercetarii si |Preuniversitar, publicata |de Centrul National de |bugetul Ministerului | |
| | |Inovarii |in Monitorul Oficial al |Evaluare si Examinare. |Educatiei, Cercetarii si | |
| | | |Romaniei, Partea I, | |Inovarii | |
| | | |nr. 188 din 19 martie 2007 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|15. |Ministerul Educatiei, |Comisia Nationala a |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Comisia Nationala a | 1 |
| |Cercetarii si Inovarii |Romaniei pentru |nr. 624/1995 privind | |Romaniei pentru | |
| | |UNESCO |organizarea si | |UNESCO | |
| | |Finantata integral de la |functionarea Comisiei | |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Nationale a Romaniei | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |pentru UNESCO, | |bugetul Ministerului | |
| | |Educatiei, Cercetarii si |publicata in Monitorul | |Educatiei, Cercetarii si | |
| | |Inovarii |Oficial al Romaniei, | |Inovarii | |
| | | |Partea I, nr. 191 din | | | |
| | | |23 august 1995 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|16. |Ministerul Educatiei, |Federatia Sportului |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Federatia Sportului | 1 |
| |Cercetarii si Inovarii |Scolar si Universitar |nr. 1.239/1996 privind |Schimbarea regimului |Scolar si Universitar | |
| | |Finantata din venituri |infiintarea, organizarea |de finantare |Finantata integral de la | |
| | |proprii si subventii de la |si functionarea | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul de stat, prin |Federatiei Sportului | |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul Ministerului |Scolar si Universitar, | |Educatiei, Cercetarii si | |
| | |Educatiei, Cercetarii si |publicata in Monitorul | |Inovarii | |
| | |Inovarii |Oficial al Romaniei, | | | |
| | | |Partea I, nr. 306 din | | | |
| | | |25 noiembrie 1996, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
| | | |Nota: Potrivit acestei | | | |
| | | |hotarari a Guvernului, | | | |
| | | |Federatia este unitate | | | |
| | | |autonoma cu | | | |
| | | |personalitate juridica, | | | |
| | | |care functioneaza pe | | | |
| | | |langa Ministerul | | | |
| | | |Educatiei Cercetarii si | | | |
| | | |Inovarii, insa potrivit | | | |
| | | |pct. X de la lit. A | | | |
| | | |din anexa nr. 3 | | | |
| | | |la Hotararea Guvernului | | | |
| | | |nr. 51/2009 privind | | | |
| | | |organizarea si | | | |
| | | |functionarea Ministerului | | | |
| | | |Educatiei, Cercetarii si | | | |
| | | |Inovarii, Federatia este | | | |
| | | |trecuta la unitati in | | | |
| | | |coordonarea sau in | | | |
| | | |subordinea Ministerului | | | |
| | | |Educatiei, Cercetarii si | | | |
| | | |Inovarii | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|17. |Ministerul Educatiei, |Inspectoratele scolare |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Inspectoratele scolare | 239 |
| |Cercetarii si Inovarii |judetene si Inspectoratul |nr. 51/2009 privind | |judetene si Inspectoratul | |
| | |Scolar al Municipiului |organizarea si | |Scolar al Municipiului | |
| | |Bucuresti |functionarea Ministerului | |Bucuresti | |
| | |Finantate integral de la |Educatiei, Cercetarii si | |Finantate integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Inovarii, publicata in | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Monitorul Oficial al | |bugetul Ministerului | |
| | |Educatiei, Cercetarii si |Romaniei, Partea I, | |Educatiei, Cercetarii si | |
| | |Inovarii |nr. 64 din 3 februarie | |Inovarii | |
| | | |2009, cu modificarile | | | |
| | | |ulterioare (prin art. 142 | | | |
| | | |din Legea | | | |
| | | |invatamantului | | | |
| | | |nr. 84/1995, republicata, | | | |
| | | |cu modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare, | | | |
| | | |inspectoratele scolare | | | |
| | | |sunt in subordinea | | | |
| | | |Ministerului Educatiei, | | | |
| | | |Cercetarii si Inovarii) | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|18. |Ministerul Mediului |Institutul National de |Hotararea Guvernului |Desfiintare, ca urmare a |Institutul National de | 107 |
| | |Cercetare-Dezvoltare |nr. 686/1999 privind |comasarii prin absorbtie |Cercetare-Dezvoltare | (in total) |
| | |Marina "Grigore |infiintarea Institutului |si preluarea activitatii |pentru Protectia | |
| | |Antipa" - I.N.C.D.M. |National de Cercetare- |de catre Institutul |Mediului | |
| | |Constanta |Dezvoltare Marina |National de |Finantat din venituri | |
| | |Finantat din venituri |"Grigore Antipa" - |Cercetare-Dezvoltare |proprii si subventii de la | |
| | |proprii si subventii de la |I.N.C.D.M. Constanta, |pentru Protectia Mediului |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul de stat, prin |publicata in Monitorul | |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul Ministerului |Oficial al Romaniei, | |Mediului | |
| | |Mediului |Partea I, nr. 434 din | | | |
| | | |6 septembrie 1999, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
| | | |Art. 7 lit. a) coroborat cu | | | |
| | | |art. 8 pct. A lit. a) din | | | |
| | | |Ordonanta Guvernului | | | |
| | | |nr. 57/2002 privind | | | |
| | | |cercetarea stiintifica si | | | |
| | | |dezvoltarea tehnologica, | | | |
| | | |aprobata cu modificari si | | | |
| | | |completari prin Legea | | | |
| | | |nr. 324/2003, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|19. |Ministerul Mediului |Institutul National de |Hotararea Guvernului |Desfiintare, ca urmare a |Institutul National de | |
| | |Cercetare-Dezvoltare |nr. 409/1999 privind |comasarii prin absorbtie |Cercetare-Dezvoltare | |
| | |"Delta Dunarii" - |infiintarea Institutului |si preluarea activitatii |pentru Protectia | |
| | |I.N.C.D.D.D. Tulcea |National de Cercetare- |de catre Institutul |Mediului | |
| | |Finantat din venituri |Dezvoltare "Delta |National de |Finantat din venituri | |
| | |proprii si subventii de la |Dunarii" - I.N.C.D.D.D. |Cercetare-Dezvoltare |proprii si subventii de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Tulcea, publicata in |pentru Protectia Mediului |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Monitorul Oficial al | |bugetul Ministerului | |
| | |Mediului |Romaniei, Partea I, | |Mediului | |
| | | |nr. 257 din 4 iunie 1999, | | | |
| | | |cu modificarile ulterioare | | | |
| | | |Art. 7 lit. a) coroborat cu | | | |
| | | |art. 8 pct. A lit. a) din | | | |
| | | |Ordonanta Guvernului | | | |
| | | |nr. 57/2002 privind | | | |
| | | |cercetarea stiintifica si | | | |
| | | |dezvoltarea tehnologica, | | | |
| | | |aprobata cu modificari si | | | |
| | | |completari prin Legea | | | |
| | | |nr. 324/2003, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|20. |Ministerul Mediului |Institutul National de |Hotararea Guvernului |Desfiintare, prin |Institutul National de | |
| | |Cercetare-Dezvoltare |nr. 337/1999 privind |comasare prin absorbtie |Cercetare-Dezvoltare | |
| | |pentru Protectia |infiintarea Institutului |si preluarea activitatii |pentru Protectia | |
| | |Mediului - ICIM |National de Cercetare- |de catre Institutul |Mediului | |
| | |Bucuresti |Dezvoltare pentru |National de |Finantat din venituri | |
| | |Finantat din venituri |Protectia Mediului - |Cercetare-Dezvoltare |proprii si subventii de la | |
| | |proprii si subventii de la |ICIM Bucuresti, |pentru Protectia Mediului |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul de stat, prin |publicata in Monitorul | |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul Ministerului |Oficial al Romaniei, | |Mediului | |
| | |Mediului |Partea I, nr. 218 din | | | |
| | | |18 mai 1999, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
| | | |Art. 7 lit. a) coroborat cu | | | |
| | | |art. 8 pct. A lit. a) din | | | |
| | | |Ordonanta Guvernului | | | |
| | | |nr. 57/2002 privind | | | |
| | | |cercetarea stiintifica si | | | |
| | | |dezvoltarea tehnologica, | | | |
| | | |aprobata cu modificari si | | | |
| | | |completari prin Legea | | | |
| | | |nr. 324/2003, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|21. |Ministerul Economiei |Inspectia de Stat pentru |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Inspectia de Stat pentru | 135 |
| | |Controlul Cazanelor, |nr. 1.340/2001 privind |Schimbarea regimului |Controlul Cazanelor, | |
| | |Recipientelor sub |organizarea si |de finantare |Recipientelor sub | |
| | |Presiune si Instalatiilor |functionarea Inspectiei | |Presiune si Instalatiilor | |
| | |de Ridicat - ISCIR |de Stat pentru Controlul | |de Ridicat - ISCIR | |
| | |Finantata integral din |Cazanelor, Recipientelor | |Finantata integral de la | |
| | |venituri proprii |sub Presiune si | |bugetul de stat, prin | |
| | | |Instalatiilor de Ridicat, | |bugetul Ministerului | |
| | | |publicata in Monitorul | |Economiei | |
| | | |Oficial al Romaniei, | | | |
| | | |Partea I, nr. 37 din | | | |
| | | |21 ianuarie 2002, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|22. |Ministerul Economiei |Biroul Roman de |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Biroul Roman de | 195 |
| | |Metrologie Legala - |nr. 193/2002 privind | |Metrologie Legala - | |
| | |BRML |organizarea si | |BRML | |
| | |Finantat integral din |functionarea Biroului | |Finantat din venituri | |
| | |venituri proprii |Roman de Metrologie | |proprii si subventii de la | |
| | | |Legala, publicata in | |bugetul de stat, prin | |
| | | |Monitorul Oficial al | |bugetul Ministerului | |
| | | |Romaniei, Partea I, | |Economiei | |
| | | |nr. 173 din 13 martie | | | |
| | | |2002, cu modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|23. |Ministerul Muncii, |Directia de Munca si |Hotararea Guvernului |Desfiintare, ca urmare a |Agentia Nationala | 143 |
| |Familiei si Protectiei |Protectie Sociala |nr. 11/2009 privind |comasarii prin absorbtie |pentru Prestatii Sociale | |
| |Sociale |Finantata integral din |organizarea si |cu Agentia Nationala |Finantata integral din | |
| | |bugetul de stat, prin |functionarea Ministerului |pentru Prestatii Sociale |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Muncii, Familiei si | |bugetul Ministerului | |
| | |Muncii, Familiei si |Protectiei Sociale, | |Muncii, Familiei si | |
| | |Protectiei Sociale |publicata in Monitorul | |Protectiei Sociale | |
| | | |Oficial al Romaniei, | | | |
| | | |Partea I, nr. 41 din | | | |
| | | |23 ianuarie 2009, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|24. |Ministerul Sanatatii |Directiile de sanatate |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Directiile de sanatate | 304 |
| | |publica judetene si a |nr. 1.718/2008 privind | |publica judetene si a | |
| | |municipiului Bucuresti |organizarea si | |municipiului Bucuresti, | |
| | |Finantate integral de la |functionarea Ministerului | |in subordinea | |
| | |bugetul de stat, prin |Sanatatii, publicata in | |Ministerului Sanatatii | |
| | |bugetul Ministerului |Monitorul Oficial al | |Finantate integral de la | |
| | |Sanatatii |Romaniei, Partea I, nr. 5 | |bugetul de stat, prin | |
| | | |din 6 ianuarie 2009, cu | |bugetul Ministerului | |
| | | |modificarile si | |Sanatatii | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|25. |Ministerul Sanatatii |Centrul National de |Hotararea Guvernului |Comasare prin fuziune |Scoala Nationala de | 30 |
| | |Perfectionare in |nr. 1.718/2008 privind |cu Scoala Nationala de |Sanatate Publica, | |
| | |Domeniul Sanitar |organizarea si |Sanatate Publica si |Management si | |
| | |Bucuresti |functionarea Ministerului |Management Sanitar |Perfectionare in | |
| | |Finantat integral din |Sanatatii, publicata in |Bucuresti |Domeniul Sanitar | |
| | |venituri proprii |Monitorul Oficial al |O parte din activitatea |Bucuresti | |
| | | |Romaniei, Partea I, nr. 5 |Centrului National de |Persoana juridica in | |
| | | |din 6 ianuarie 2009, cu |Perfectionare in |subordinea Universitatii | |
| | | |modificarile si |Domeniul Sanitar |de Medicina si Farmacie | |
| | | |completarile ulterioare |Bucuresti se preia de |"Carol Davila" Bucuresti | |
| | | | |catre Ministerul |si in coordonarea | |
| | | | |Sanatatii, iar o alta |Ministerului Sanatatii | |
| | | | |parte de catre Institutul |Finantata integral din | |
| | | | |National de Sanatate |venituri proprii | |
| | | | |Publica, nou-infiintat | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|26. |Ministerul Sanatatii |Centrul National de |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi si |Centrul National de | 5 |
| | |Sanatate Mintala |nr. 1.718/2008 privind |reorganizare, ca urmare |Sanatate Mintala si | |
| | |Bucuresti, aflat in |organizarea si |a preluarii atributiilor |Lupta Antidrog, aflat in | |
| | |subordinea Ministerului |functionarea Ministerului |de consiliere medicala in |subordinea Ministerului | |
| | |Sanatatii |Sanatatii, publicata in |domeniul consumului de |Sanatatii | |
| | |Finantat integral de la |Monitorul Oficial al |droguri din cadrul |Finantat din venituri | |
| | |bugetul de stat, prin |Romaniei, Partea I, nr. 5 |Inspectoratului General al|proprii si subventii de la | |
| | |bugetul Ministerului |din 6 ianuarie 2009, cu |Politiei Romane |bugetul de stat, prin | |
| | |Sanatatii |modificarile si | |bugetul Ministerului | |
| | | |completarile ulterioare | |Sanatatii | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|27. |Ministerul Sanatatii |Institutul de Sanatate |Hotararea Guvernului |Comasare prin fuziune |Institutul National de | 8 |
| | |Publica Bucuresti, din |nr. 1.718/2008 privind |cu entitatile de la |Sanatate Publica, in | |
| | |subordinea Ministerului |organizarea si |poz. 28-32 si |subordinea Ministerului | |
| | |Sanatatii |functionarea Ministerului |constituirea unei noi |Sanatatii | |
| | |Finantat integral de la |Sanatatii, publicata in |persoane juridice, |Finantat integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Monitorul Oficial al |Institutul National de |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Romaniei, Partea I, nr. 5 |Sanatate Publica |bugetul Ministerului | |
| | |Sanatatii |din 6 ianuarie 2009, cu |Bucuresti |Sanatatii | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|28. |Ministerul Sanatatii |Institutul de Sanatate |Hotararea Guvernului |Comasare prin fuziune |Institutul National de | 15 |
| | |Publica Iasi, din |nr. 1.718/2008 privind |cu entitatile de la |Sanatate Publica, in | |
| | |subordinea Ministerului |organizarea si |poz. 27, 29-32, si |subordinea Ministerului | |
| | |Sanatatii |functionarea Ministerului |constituirea unei noi |Sanatatii | |
| | |Finantat integral de la |Sanatatii, publicata in |persoane juridice, |Finantat integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Monitorul Oficial al |Institutul National de |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Romaniei, Partea I, nr. 5 |Sanatate Publica |bugetul Ministerului | |
| | |Sanatatii |din 6 ianuarie 2009, cu |Bucuresti |Sanatatii | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|29. |Ministerul Sanatatii |Institutul de Sanatate |Hotararea Guvernului |Comasare prin fuziune |Institutul National de | 8 |
| | |Publica "Prof. dr. Iuliu |nr. 1.718/2008 privind |cu entitatile de la |Sanatate Publica, in | |
| | |Moldovan" Cluj-Napoca, |organizarea si |poz. 27, 28 si 30-32 si |subordinea Ministerului | |
| | |din subordinea |functionarea Ministerului |constituirea unei noi |Sanatatii | |
| | |Ministerului Sanatatii |Sanatatii, publicata in |persoane juridice, |Finantat integral de la | |
| | |Finantat integral de la |Monitorul Oficial al |Institutul National de |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul de stat, prin |Romaniei, Partea I, nr. 5 |Sanatate Publica |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul Ministerului |din 6 ianuarie 2009, cu |Bucuresti |Sanatatii | |
| | |Sanatatii |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|30. |Ministerul Sanatatii |Institutul de Sanatate |Hotararea Guvernului |Comasare prin fuziune |Institutul National de | 12,5 |
| | |Publica "Prof. dr. |nr. 1.718/2008 privind |cu entitatile de la |Sanatate Publica, in | |
| | |Leonida Georgescu" |organizarea si |poz. 27-29, 31 si 32 |subordinea Ministerului | |
| | |Timisoara, din |functionarea Ministerului |si constituirea unei noi |Sanatatii | |
| | |subordinea Ministerului |Sanatatii, publicata in |persoane juridice, |Finantat integral de la | |
| | |Sanatatii |Monitorul Oficial al |Institutul National de |bugetul de stat, prin | |
| | |Finantat integral de la |Romaniei, Partea I, nr. 5 |Sanatate Publica |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul de stat, prin |din 6 ianuarie 2009, cu |Bucuresti |Sanatatii | |
| | |bugetul Ministerului |modificarile si | | | |
| | |Sanatatii |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|31. |Ministerul Sanatatii |Centrul de Sanatate |Hotararea Guvernului |Comasare prin fuziune |Institutul National de | 6,5 |
| | |Publica Targu Mures, |nr. 1.718/2008 privind |cu entitatile de la |Sanatate Publica, in | |
| | |din subordinea |organizarea si |poz. 27-30 si 32 si |subordinea Ministerului | |
| | |Ministerului Sanatatii |functionarea Ministerului |constituirea unei noi |Sanatatii | |
| | |Finantat integral de la |Sanatatii, publicata in |persoane juridice, |Finantat integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Monitorul Oficial al |Institutul National de |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Romaniei, Partea I, nr. 5 |Sanatate Publica |bugetul Ministerului | |
| | |Sanatatii |din 6 ianuarie 2009, cu |Bucuresti |Sanatatii | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|32. |Ministerul Sanatatii |Centrul de Sanatate |Hotararea Guvernului |Comasare prin fuziune |Institutul National de | 0 |
| | |Publica Sibiu, din |nr. 1.718/2008 privind |cu entitatile de la |Sanatate Publica, in | |
| | |subordinea Ministerului |organizarea si |poz. 27-31 si |subordinea Ministerului | |
| | |Sanatatii |functionarea Ministerului |constituirea unei noi |Sanatatii | |
| | |Finantat integral de la |Sanatatii, publicata in |persoane juridice, |Finantat integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Monitorul Oficial al |Institutul National de |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Romaniei, Partea I, nr. 5 |Sanatate Publica |bugetul Ministerului | |
| | |Sanatatii |din 6 ianuarie 2009, cu |Bucuresti |Sanatatii | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|33. |Ministerul Sanatatii |Oficiul Central de |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Oficiul Central de | 22 |
| | |Stocare pentru Situatii |nr. 1.718/2008 privind | |Stocare pentru Situatii | |
| | |Speciale Bucuresti, din |organizarea si | |Speciale Bucuresti, in | |
| | |subordinea Ministerului |functionarea Ministerului | |subordinea Ministerului | |
| | |Sanatatii |Sanatatii, publicata in | |Sanatatii | |
| | |Finantat integral de la |Monitorul Oficial al | |Finantat integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |Romaniei, Partea I, | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |nr. 5 din 6 ianuarie | |bugetul Ministerului | |
| | |Sanatatii |2009, cu modificarile si | |Sanatatii | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|34. |Ministerul |Agentia Nationala |Hotararea Guvernului |Preia Autoritatea Hipica |Agentia Nationala | 0 |
| |Agriculturii, Padurilor|pentru Ameliorare si |nr. 1.223/1996 privind |Nationala |pentru Ameliorare si | |
| |si Dezvoltarii Rurale |Reproductie in |reorganizarea activitatii | |Reproductie in | |
| | |Zootehnie "Prof. dr. |de coordonare si | |Zootehnie "Prof. dr. | |
| | |G. K. Constantinescu" |dezvoltare a | |G. K. Constantinescu" | |
| | |Finantata integral de la |patrimoniului genetic | |Finantata integral de la | |
| | |bugetul de stat, prin |national din zootehnie, | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |publicata in Monitorul | |bugetul Ministerului | |
| | |Agriculturii, Padurilor si |Oficial al Romaniei, | |Agriculturii, Padurilor si | |
| | |Dezvoltarii Rurale |Partea I, nr. 310 din | |Dezvoltarii Rurale | |
| | | |27 noiembrie 1996, cu | | | |
| | | |modificarile si | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|35. |Ministerul |Banca de Resurse |Hotararea Guvernului |Desfiintare si preluare a |Laboratorul Central | 0 |
| |Agriculturii, Padurilor|Genetice Vegetale |nr. 8/2009 privind |activitatii de catre |pentru Calitatea | |
| |si Dezvoltarii Rurale |Suceava |organizarea si |Laboratorul Central |Semintelor si a | |
| | |Finantata integral de la |functionarea Ministerului |pentru Calitatea |Materialului Saditor | |
| | |bugetul de stat, prin |Agriculturii, Padurilor si |Semintelor si a |Finantat integral de la | |
| | |bugetul Ministerului |Dezvoltarii Rurale, |Materialului Saditor |bugetul de stat, prin | |
| | |Agriculturii, Padurilor si |publicata in Monitorul | |bugetul Ministerului | |
| | |Dezvoltarii Rurale |Oficial al Romaniei, | |Agriculturii, Padurilor si | |
| | | |Partea I, nr. 38 din | |Dezvoltarii Rurale | |
| | | |21 ianuarie 2009 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|36. |Ministerul |Laboratorul Central |Hotararea Guvernului |Preia atributiile |Laboratorul Central | 0 |
| |Agriculturii, Padurilor|pentru Controlul Calitatii |nr. 1.564/2003 privind |Laboratorului Regional |pentru Controlul Calitatii | |
| |si Dezvoltarii Rurale |si Igienei Vinului Valea |infiintarea laboratoarelor |pentru Controlul Calitatii|si Igienei Vinului | |
| | |Calugareasca |publice pentru controlul |si Igienei Vinului Blaj si|Finantat din venituri | |
| | |Finantat din venituri |calitatii si igienei |Laboratorului Regional |proprii si subventii de la | |
| | |proprii si subventii de la |vinului, publicata in |pentru Controlul Calitatii|bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul de stat, prin |Monitorul Oficial al |si Igienei Vinului |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul Ministerului |Romaniei, Partea I, nr. 10 |Odobesti |Agriculturii, Padurilor si | |
| | |Agriculturii, Padurilor si |din 8 ianuarie 2004, cu | |Dezvoltarii Rurale | |
| | |Dezvoltarii Rurale |modificarile si completarile| | | |
| | | |ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|37. |Ministerul |Laboratorul Regional |Hotararea Guvernului |Desfiintare prin |Laboratorul Central | 0 |
| |Agriculturii, Padurilor|pentru Controlul Calitatii |nr. 1.564/2003 privind |preluarea atributiilor de |pentru Controlul Calitatii | |
| |si Dezvoltarii Rurale |si Igienei Vinului Blaj |infiintarea laboratoarelor |catre Laboratorul |si Igienei Vinului | |
| | |Finantat din venituri |publice pentru controlul |Central pentru Controlul |Finantat din venituri | |
| | |proprii si subventii de la |calitatii si igienei |Calitatii si Igienei |proprii si subventii de la | |
| | |bugetul de stat, prin |vinului, publicata in |Vinului Valea Calugareasca|bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Monitorul Oficial al | |bugetul Ministerului | |
| | |Agriculturii, Padurilor si |Romaniei, Partea I, nr. 10 | |Agriculturii, Padurilor si | |
| | |Dezvoltarii Rurale |din 8 ianuarie 2004, cu | |Dezvoltarii Rurale | |
| | | |modificarile si completarile| | | |
| | | |ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|38. |Ministerul |Laboratorul Regional |Hotararea Guvernului nr. |Desfiintare prin preluarea|Laboratorul Central | 0 |
| |Agriculturii, Padurilor|pentru Controlul Calitatii |1.564/2003 privind |atributiilor de catre |pentru Controlul Calitatii | |
| |si Dezvoltarii Rurale |si Igienei Vinului |infiintarea laboratoarelor |Laboratorul Central pentru|si Igienei Vinului | |
| | |Odobesti |publice pentru controlul |Controlul Calitatii si |Finantat din venituri | |
| | |Finantat din venituri |calitatii si igienei |Igienei Vinului Valea |proprii si subventii de la | |
| | |proprii si subventii de la |vinului, publicata in |Calugareasca |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul de stat, prin |Monitorul Oficial al | |bugetul Ministerului | |
| | |bugetul Ministerului |Romaniei, Partea I, nr. 10 | |Agriculturii, Padurilor si | |
| | |Agriculturii, Padurilor si |din 8 ianuarie 2004, cu | |Dezvoltarii Rurale | |
| | |Dezvoltarii Rurale |modificarile si completarile| | | |
| | | |ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|39. |Ministerul Culturii, |Centrul de Consultanta |Hotararea Guvernului |Desfiintare, ca urmare a |Centrul de Cercetare si | 6 |
| |Cultelor si |pentru Programe |nr. 68/2005 privind |comasarii prin absorbtie |Consultanta in Domeniul | |
| |Patrimoniului National |Culturale Europene |infiintarea Centrului de |cu Centrul de Studii si |Culturii | |
| | |Finantat din venituri |Consultanta pentru |Cercetari in Domeniul |Finantat din venituri | |
| | |proprii si subventii |Programe Culturale |Culturii |proprii si subventii | |
| | |acordate de la bugetul |Europene, publicata in | |acordate de la bugetul | |
| | |de stat |Monitorul Oficial al | |de stat, prin bugetul | |
| | | |Romaniei, Partea I, | |Ministerului Culturii, | |
| | | |nr. 104 din 1 februarie | |Cultelor si Patrimoniului | |
| | | |2005, cu modificarile si | |National | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|40. |Ministerul Culturii, |Centrul de Studii si |Hotararea Guvernului |Preia Centrul de |Centrul de Cercetare si | 0 |
| |Cultelor si |Cercetari in Domeniul |nr. 67/2005 privind |Consultanta pentru |Consultanta in Domeniul | |
| |Patrimoniului National |Culturii |infiintarea Centrului de |Programe Culturale |Culturii | |
| | |Finantat din venituri |Studii si Cercetari in |Europene |Finantat din venituri | |
| | |proprii si subventii |Domeniul Culturii, | |proprii si subventii | |
| | |acordate de la bugetul |publicata in Monitorul | |acordate de la bugetul | |
| | |de stat, prin bugetul |Oficial al Romaniei, | |de stat, prin bugetul | |
| | |Ministerului Culturii, |Partea I, nr. 118 din | |Ministerului Culturii, | |
| | |Cultelor si Patrimoniului |7 februarie 2005, cu | |Cultelor si Patrimoniului | |
| | |National |modificarile ulterioare | |National | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|41. |Ministerul Culturii, |Centrul de Pregatire |Hotararea Guvernului |Preia Centrul European |Centrul de Pregatire | 9 |
| |Cultelor si |Profesionala in Cultura |nr. 1.878/2005 privind |de Cultura din Sinaia si |Profesionala in Cultura | |
| |Patrimoniului National |Finantat din venituri |infiintarea Centrului de |Institutul de Memorie |Finantat din venituri | |
| | |proprii |Pregatire Profesionala |Culturala |proprii | |
| | | |in Cultura, publicata in | | | |
| | | |Monitorul Oficial al | | | |
| | | |Romaniei, Partea I, | | | |
| | | |nr. 40 din 17 ianuarie 2006 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|42. |Ministerul Culturii, |Centrul European de |Hotararea Guvernului |Desfiintare, ca urmare a |Centrul de Pregatire | 8 |
| |Cultelor si |Cultura din Sinaia |nr. 9/2009 privind |comasarii prin absorbtie |Profesionala in Cultura | |
| |Patrimoniului National |Finantat din venituri |organizarea si |cu Centrul de Pregatire |Finantat din venituri | |
| | |proprii si subventii |functionarea Ministerului |Profesionala in Cultura |proprii | |
| | |acordate de la bugetul |Culturii, Cultelor si |Schimbarea regimului | | |
| | |de stat, prin bugetul |Patrimoniului National, |de finantare | | |
| | |Ministerului Culturii, |publicata in Monitorul | | | |
| | |Cultelor si Patrimoniului |Oficial al Romaniei, | | | |
| | |National |Partea I, nr. 38 din | | | |
| | | |21 ianuarie 2009, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|43. |Ministerul Culturii, |Institutul National pentru |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Institutul National pentru | 3,5 |
| |Cultelor si |Studierea Holocaustului |nr. 902/2005 privind |Schimbarea regimului |Studierea Holocaustului | |
| |Patrimoniului National |din Romania "Elie |infiintarea Institutului |de finantare |din Romania "Elie | |
| | |Wiesel" |National pentru | |Wiesel" | |
| | |Finantat din venituri |Studierea Holocaustului | |Finantat integral de la | |
| | |proprii si subventii |din Romania "Elie | |bugetul de stat, prin | |
| | |acordate de la bugetul |Wiesel", publicata in | |bugetul Ministerului | |
| | |de stat |Monitorul Oficial al | |Culturii, Cultelor si | |
| | | |Romaniei, Partea I, | |Patrimoniului National | |
| | | |nr. 758 din 19 august 2005 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|44. |Ministerul Culturii, |Institutul National pentru |Ordonanta de urgenta a |Desfiintare, cu preluarea |Institutul de Investigare | 9 |
| |Cultelor si |Memoria Exilului |Guvernului nr. 64/2003 |activitatii de catre |a Crimelor | |
| |Patrimoniului National |Romanesc |pentru stabilirea unor |Institutul de Investigare |Comunismului si | |
| | |Finantat din venituri |masuri privind |a Crimelor |Memoria Exilului | |
| | |proprii si subventii |infiintarea, organizarea, |Comunismului din |Romanesc, in | |
| | |acordate de la bugetul |reorganizarea sau |subordinea |subordinea Guvernului | |
| | |de stat |functionarea unor |Secretariatului General |si coordonarea primului- | |
| | | |structuri din cadrul |al Guvernului |ministru | |
| | | |aparatului de lucru al | |Finantat integral de la | |
| | | |Guvernului, a | |bugetul de stat, prin | |
| | | |ministerelor, a altor | |bugetul Secretariatului | |
| | | |organe de specialitate | |General al Guvernului | |
| | | |ale administratiei publice | | | |
| | | |centrale si a unor | | | |
| | | |institutii publice, | | | |
| | | |publicata in Monitorul | | | |
| | | |Oficial al Romaniei, | | | |
| | | |Partea I, nr. 464 din | | | |
| | | |29 iunie 2003, aprobata | | | |
| | | |cu modificari prin Legea | | | |
| | | |nr. 194/2004, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
| | | |Hotararea Guvernului | | | |
| | | |nr. 656/2003 privind | | | |
| | | |infiintarea Institutului | | | |
| | | |National pentru Memoria | | | |
| | | |Exilului Romanesc, | | | |
| | | |publicata in Monitorul | | | |
| | | |Oficial al Romaniei, | | | |
| | | |Partea I, nr. 417 din | | | |
| | | |13 iunie 2003, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|45. |Ministerul Culturii, |Centrul Cultural "Sala |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Centrul pentru Artele | 10 |
| |Cultelor si |Palatului" |nr. 1.088/2006 privind | |Spectacolului "Sala | |
| |Patrimoniului National |Finantat din venituri |infiintarea Centrului | |Palatului" | |
| | |proprii si subventii |Cultural "Sala Palatului", | |Finantat din venituri | |
| | |acordate de la bugetul |publicata in Monitorul | |proprii si subventii | |
| | |de stat, prin bugetul |Oficial al Romaniei, | |acordate de la bugetul | |
| | |Ministerului Culturii, |Partea I, nr. 731 din | |de stat, prin bugetul | |
| | |Cultelor si Patrimoniului |28 august 2006, cu | |Ministerului Culturii, | |
| | |National |modificarile si | |Cultelor si Patrimoniului | |
| | | |completarile ulterioare | |National | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|46. |Ministerul Culturii, |Centrul National al |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Centrul National al | 13 |
| |Cultelor si |Cinematografiei |nr. 1.064/2005 privind | |Cinematografiei | |
| |Patrimoniului National |Finantat din venituri |reorganizarea si | |Finantat din venituri | |
| | |proprii si subventii de la |functionarea Centrului | |proprii si subventii de la | |
| | |bugetul de stat, prin |National al | |bugetul de stat, prin | |
| | |bugetul Ministerului |Cinematografiei, | |bugetul Ministerului | |
| | |Culturii, Cultelor si |publicata in Monitorul | |Culturii, Cultelor si | |
| | |Patrimoniului National |Oficial al Romaniei, | |Patrimoniului National | |
| | | |Partea I, nr. 914 din | | | |
| | | |12 octombrie 2005 | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|47. |Ministerul Culturii, |Centrul National al |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Centrul National al | 2 |
| |Cultelor si |Dansului Bucuresti |nr. 1.123/2004 privind | |Dansului Bucuresti | |
| |Patrimoniului National |Finantat din venituri |infiintarea Centrului | |Finantat din venituri | |
| | |proprii si din subventii |National al Dansului | |proprii si din subventii | |
| | |de la bugetul de stat, | Bucuresti, publicata in | |de la bugetul de stat, | |
| | |prin bugetul Ministerului |Monitorul Oficial al | |prin bugetul Ministerului | |
| | |Culturii, Cultelor si |Romaniei, Partea I, | |Culturii, Cultelor si | |
| | |Patrimoniului National |nr. 680 din 28 iulie | |Patrimoniului National | |
| | | |2004, cu modificarile | | | |
| | | |ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|48. |Ministerul Culturii, |Administratia Fondului |Hotararea Guvernului |Reducere de posturi |Administratia Fondului | 6 |
| |Cultelor si |Cultural National |nr. 802/2005 privind | |Cultural National | |
| |Patrimoniului National |Finantata din venituri |organizarea si | |Finantata din venituri | |
| | |proprii si subventii |functionarea | |proprii si subventii | |
| | |acordate de la bugetul |Administratiei Fondului | |acordate de la bugetul | |
| | |de stat, prin bugetul |Cultural National, | |de stat, prin bugetul | |
| | |Ministerului Culturii, |publicata in Monitorul | |Ministerului Culturii, | |
| | |Cultelor si Patrimoniului |Oficial al Romaniei, | |Cultelor si Patrimoniului | |
| | |National |Partea I, nr. 697 din | |National | |
| | | |3 august 2005, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|49. |Ministerul Tineretului |Centrul National de |Art. 21 din Hotararea |Reducere de posturi |Centrul National de | 3 |
| |si Sportului |Formare si Perfectionare |Guvernului | |Formare si Perfectionare | |
| | |a Antrenorilor |nr. 1.721/2008 privind | |a Antrenorilor | |
| | |Finantat din venituri |organizarea si | |Finantat din venituri | |
| | |proprii si subventii de la |functionarea Ministerului | |proprii si subventii | |
| | |bugetul de stat, prin |Tineretului si Sportului, | |acordate de la bugetul | |
| | |bugetul Ministerului |publicata in Monitorul | |de stat, prin bugetul | |
| | |Tineretului si Sportului |Oficial al Romaniei, | |Ministerului Tineretului si | |
| | | |Partea I, nr. 26 din | |Sportului | |
| | | |13 ianuarie 2009, cu | | | |
| | | |completarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+
|50. |Ministerul |Aeroclubul Romaniei |Hotararea Guvernului |Schimbarea regimului |Aeroclubul Romaniei | 0 |
| |Transporturilor si |Finantat integral de la |nr. 567/1991 privind |de finantare |Finantat din venituri | |
| |Infrastructurii |bugetul de stat |organizarea si | |proprii si subventii | |
| | | |functionarea | |acordate de la bugetul | |
| | | |Aeroclubului Romaniei, | |de stat, prin bugetul | |
| | | |republicata in Monitorul | |Ministerului | |
| | | |Oficial al Romaniei, | |Transporturilor si | |
| | | |Partea I, nr. 291 din | |Infrastructurii | |
| | | |15 decembrie 1995, cu | | | |
| | | |modificarile ulterioare | | | |
+----+-----------------------+----------------------------+----------------------------+--------------------------+----------------------------+--------------+