HOTĂRÂRE nr. 1210 din 29 iulie 2004 privind organizarea și funcționarea

Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 

 

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1)Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, se organizează ca instituție publică, cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu aflată în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, prin reorganizarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și preluarea activității privind publicitatea imobiliară de la Ministerul Justiției.

(2)Agenția Națională are sediul în municipiul București.

Art. 2

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate Agenția Națională, ca unică autoritate în domeniu, îndeplinește următoarele funcții:

a)de strategie, prin care se elaborează strategia în conformitate cu politica Guvernului și cu tendințele în plan internațional;

b)de reglementare a activității, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice;

c)de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și internațional;

d)de autoritate de stat, prin care se dispun și se asigură supravegherea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în vigoare;

e)de îndrumare, sprijin și control. În aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare;

f)de administrare a patrimoniului propriu și a unităților subordonate.

Art. 3

(1)În exercitarea funcțiilor prevăzute la art. 2, Agenția Națională are următoarele atribuții principale:

a)coordonează și controlează executarea lucrărilor de cadastru și asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii țări;

b)coordonează și controlează, după caz, lucrări de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie și teledetecție, la nivelul întregii țări, și execută prin Centrul Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție aceste lucrări, conform planului de activități aprobat anual;

c)elaborează norme, promovează tehnici, standarde, procedee și metodologii de specialitate în domeniul său de activitate;

d)autorizează persoanele fizice și juridice care pot executa lucrări tehnice de specialitate;

e)organizează fondul național de geodezie și cartografie, precum și banca de date a sistemului unitar de cadastru;

f)asigură, în condițiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, executarea, completarea, modernizarea și menținerea în stare de utilizare a rețelei geodezice naționale;

g)avizează conținutul topografic al hărților, planurilor, atlaselor, ghidurilor și al altor documente cartografice necesare uzului public;

h)avizează tehnic, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, înainte de depunerea lor în instanța de judecată, expertizele topocadastrale întocmite de experții judiciari, în baza unui regulament elaborat în comun de Agenția Națională și de Ministerul Justiției;

i)asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a altor persoane interesate;

j)asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități și litigii judiciare în legătură cu imobilul;

k)asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;

l)asigură înscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;

m)pune la dispoziție autorităților administrației publice centrale și locale și a altor instituții interesate, la cerere, în condițiile art. 71 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, situații statistice și de sinteză privind informații cuprinse în cadastru și publicitatea imobiliară;

n)îndeplinește sarcinile ce rezultă din angajamentele internaționale în domeniul său de activitate;

o)organizează, coordonează și execută măsurătorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuți de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare;

p)furnizează persoanelor fizice și juridice, contra cost, servicii și informații conform tarifelor stabilite;

q)asigură standardizarea în domeniul său de activitate și corelarea cu standardele europene și internaționale;

r)avizează documentațiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;

s)realizează și întreține sistemul de identificare a parcelelor agricole ca subsistem al Sistemului Integrat de Administrare și Control, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(2)Agenția Națională îndeplinește și alte atribuții ce au legătură cu activitatea specifică.

Art. 4

În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Agenția Națională colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu alte instituții publice și cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine.

Art. 5

Organele de conducere ale Agenției Naționale sunt:

a)consiliul de administrație;

b)directorul general, care este președintele consiliului de administrație.

Art. 6

(1)Consiliul de administrație este format din 9 membri, din sectorul public și privat, reprezentanți ai domeniului de activitate cu care Agenția Națională are raporturi de colaborare în realizarea atribuțiilor prevăzute la art. 3.

(2)Membrii consiliului de administrație sunt numiți pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii de competență profesională, prin ordin al ministrului administrației și internelor.

(3)Consiliul de administrație își numește un secretar care nu este membru al acestuia.

(4)Consiliul de administrație se întrunește lunar și/sau ori de câte ori este convocat de către președinte.

(5)Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți.

(6)Consiliul de administrație își desfășoară activitatea cu participarea a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri și cu cele ale Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale.

(7)Consiliul de administrație al Agenției Naționale are următoarele atribuții principale:

a)analizează și aprobă, în corelare cu obiectivele strategiei naționale în domeniul cadastrului și publicității imobiliare, programele de activitate pe termen scurt, mediu și lung pentru care finanțarea este asigurată din sursele proprii ale Agenției Naționale;

b)analizează și hotărăște colaborarea sau cooperarea Agenției Naționale cu persoane fizice și juridice, române ori străine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniului său de activitate;

c)aprobă contractarea de credite interne și externe, potrivit reglementărilor în vigoare;

d)analizează și aprobă anual bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;

e)răspunde de administrarea legală și eficientă a întregului patrimoniu;

f)aprobă propunerile de tarife pentru serviciile prestate în condițiile legii;

g)aprobă obiectivele de investiții ce urmează a fi realizate de către Agenția Națională sau de unitățile subordonate;

h)stabilește prerogativele directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă.

(8)Membrii consiliului de administrație vor primi o indemnizație de ședință, care se plătește din bugetul Agenției Naționale. Cuantumul indemnizației de ședință se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor, la propunerea consiliului de administrație, și va fi de până la 20% din salariul de bază al directorului general.

(9)Revocarea unui membru al consiliului de administrație se face de către ministrul administrației și internelor, la propunerea consiliului de administrație, a președintelui acestuia sau a instituției pe care o reprezintă respectivul membru.

(10)Procedura de numire/revocare a membrilor consiliului de administrație și a președintelui acestuia se stabilește prin Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale.

Art. 7

Membrii consiliului de administrație răspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotărârile adoptate, în legătură cu administrarea și gestionarea patrimoniului Agenției Naționale, în funcție de votul exprimat.

Art. 8

Consiliul de administrație va prezenta Ministerului Administrației și Internelor, în prima lună a fiecărui an, un raport asupra activității Agenției Naționale din anul precedent, precum și programul de activitate al acesteia pe anul în curs.

Art. 9

(1)Directorul general asigură conducerea generală a activității curente a Agenției Naționale, potrivit regulamentului de organizare și funcționare al acesteia și hotărârilor consiliului de administrație.

(2)Directorul general este ordonator principal de credite și reprezintă Agenția Națională pe plan național și internațional.

(3)Directorul general numește și eliberează din funcție personalul Agenției Naționale, în condițiile legii.

(4)Directorul general îndeplinește următoarele atribuții:

a)aprobă structura organizatorică și statul de funcții ale Agenției Naționale, precum și ale unităților subordonate acesteia în condițiile legii;

b)aprobă angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii;

c)asigură organizarea evidenței patrimoniului și integritatea bunurilor din patrimoniul Agenției Naționale;

d)organizează, coordonează și controlează aplicarea actelor normative de către aparatul propriu al Agenției Naționale și de unitățile subordonate acesteia; organizează și controlează aplicarea propriilor ordine și instrucțiuni de către persoanele cărora le sunt adresate;

e)negociază și încheie cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentanții salariaților contractul colectiv de muncă la nivelul Agenției Naționale și contractele individuale de muncă ale salariaților din aparatul central al acesteia, precum și ale conducerilor unităților din subordine;

f)organizează, conduce și coordonează activitatea Consiliului de administrație al Agenției Naționale;

g)aprobă grila de salarizare a personalului, potrivit prevederilor legale;

h)aprobă prin ordin structura organizatorică, normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor și atribuțiile pentru unitățile din subordinea Agenției Naționale, în condițiile legii.

(5)În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ și individual. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10

(1)Structura organizatorică a Agenției Naționale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)În cadrul direcțiilor prevăzute în anexă, prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum și colective cu caracter temporar.

(3)Salarizarea personalului din structura Agenției Naționale și a unităților subordonate se face în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului din instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii.

(4)Numărul maxim de posturi pentru Agenția Națională și unitățile subordonate este de 3.000. Anual, în funcție de volumul de activitate și de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat se vor negocia salariile și se va stabili numărul de posturi pentru fiecare unitate.

(5)Atribuțiile și responsabilitățile direcțiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor și colectivelor din cadrul Agenției Naționale se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acesteia, care se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.

(6)Atribuțiile și răspunderile specifice funcțiilor din structura Agenției Naționale se stabilesc prin fișele posturilor, aprobate de directorul general.

Art. 11

(1)Activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară este în responsabilitatea unui registrator asimilat consilierului juridic.

(2)Registratorul este subordonat profesional numai directorului direcției de publicitate imobiliară din cadrul Agenției Naționale.

(3)Sancționarea registratorului pentru săvârșirea unor abateri în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu se va face numai cu avizul directorului direcției de publicitate imobiliară din cadrul Agenției Naționale.

Art. 12

În subordinea Agenției Naționale funcționează ca instituții publice, cu personalitate juridică, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară și Centrul Național de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie și Teledetecție, denumit în continuare Centrul Național.

Art. 13

Oficiile de cadastru și publicitate imobiliară îndeplinesc următoarele atribuții principale:

a)înscriu imobilele în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară;

b)asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate;

c)înscriu alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicții, incapacități și litigii judiciare în legătură cu bunul imobil; asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară;

d)înscriu radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate;

e)avizează tehnic, înainte de depunerea lor în instanța de judecată, expertizele topocadastrale întocmite de experții judiciari, în baza unui regulament elaborat în comun de Agenția Națională și de Ministerul Justiției;

f)avizează planul urbanistic general;

g)avizează documentațiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;

h)autorizează persoanele fizice care execută lucrări tehnice de cadastru;

i)organizează, coordonează și execută măsurătorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuți de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 1/2000, cu modificările și completările ulterioare;

j)verifică periodic starea fizică a punctelor din rețelele de sprijin, conform normelor și regulamentelor emise de Agenția Națională;

k)pune la dispoziția autorităților publice și a altor instituții interesate, în condițiile legii, situații statistice și de sinteză privind terenurile și construcțiile;

l)furnizează persoanelor fizice și juridice, contra cost, servicii și informații conform tarifelor aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor;

m)avizează împreună cu instituțiile de specialitate de la nivel județean și local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosință agricolă și stabilirea rețelei de drumuri agricole.

Art. 14

Centrul Național în realizarea obiectului său de activitate îndeplinește următoarele atribuții principale:

a)întreținerea și gestionarea rețelelor geodezice de referință;

b)întreținerea planului topografic de bază al României și a modelului digital al terenului;

c)evidența cartografică a limitelor administrative;

d)prelucrarea imaginilor fotoaeriene și de teledetecție;

e)realizarea de produse cartografice derivate din datele existente în Fondul Național Geodezic;

f)realizarea proiectelor internaționale angajate de Agenția Națională.

Art. 15

Agenția Națională și unitățile sale subordonate, cu excepția Centrului Național, nu au atribuții în executarea lucrărilor de specialitate.

Art. 16

(1)Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției Naționale și ale unităților subordonate se asigură integral din venituri proprii.

(2)Veniturile proprii se constituie din:

a)încasări din servicii prestate;

b)tarife stabilite conform actelor normative;

c)închirieri de spații și aparatură;

d)donații și sponsorizări primite potrivit legii;

e)dobânzi aferente disponibilităților din conturi și din depozite;

f)alte venituri.

(3)Veniturile încasate se vor vira în contul Agenției Naționale, care va finanța activitatea curentă a unităților subordonate.

(4)Tarifele se stabilesc, se modifică și se actualizează prin hotărâre a Consiliului de administrație al Agenției Naționale, cu avizul Ministerului Administrației și Internelor.

(5)Agenția Națională poate colabora cu persoane fizice și juridice române sau străine de specialitate, în condițiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate.

(6)Agenția Națională poate contracta credite bancare în condițiile prevăzute de lege.

(7)Agenția Națională întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(8)Excedentele anuale rezultate se reportează în anul bugetar următor.

(9)Ministerul Administrației și Internelor prin Agenția Națională își va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului general și publicității imobiliare finanțat prin împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) și a celorlalte acorduri internaționale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garanții de la stat asumate anterior de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiției.

(10)Agenția Națională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internaționale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și a Ministerului Justiției cu Agenția Națională.

Art. 17

(1)Încadrarea în noile structuri a personalului existent se va face după opțiunea acestuia între calitatea avută anterior reorganizării și cea de personal contractual în cadrul Agenției Naționale. Opțiunea se va face înainte de preluarea personalului de către noile structuri înființate.

(2)Personalul preluat beneficiază de salariile avute anterior, care vor constitui limite minime la negociere în vederea încheierii contractului colectiv de muncă, respectiv a contractului individual de muncă.

(3)Selectarea și încadrarea personalului preluat în aparatul propriu al Agenției Naționale se fac în urma unei testări în funcție de competența profesională și a opțiunilor formulate în scris, în limita posturilor alocate, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Testul se va desfășura potrivit unui regulament aprobat de directorul general al Agenției Naționale.

Art. 18

(1)Spațiile aflate în proprietatea privată a statului și în administrarea oficiilor județene de cadastru, geodezie și cartografie și al municipiului București, respectiv în administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciară, în care își desfășoară activitatea aceste oficii și cel al municipiului București, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie și Cartografie și birourile de carte funciară care își desfășoară activitatea în imobile separate trec în administrarea Agenției Naționale și în folosința gratuită a oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și al municipiului București și a Centrului Național prin hotărâre a Guvernului.

(2)Spațiile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea oficiilor județene de cadastru, geodezie și cartografie și al municipiului București, respectiv în administrarea judecătoriilor pentru birourile de carte funciară care își desfășoară activitatea în imobile separate, trec în administrarea Agenției Naționale și în folosința gratuită a oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și al municipiului București.

(3)Spațiile aflate în incinta instanțelor judecătorești vor fi utilizate gratuit cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2004.

(4)Patrimoniul Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, al oficiilor județene de cadastru, geodezie și cartografie și al municipiului București, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie și Cartografie, bunurile materiale și arhiva aflate în folosința birourilor de carte funciară, inclusiv cele achiziționate din fondurile provenite din acordul de împrumut încheiat de Guvernul României cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, trec în proprietatea Agenției Naționale. Bunurile în cauză vor fi preluate de structurile nou-create prin protocol conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agenției Naționale și al ministrului justiției, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2004.

(5)Prin ordin comun al ministrului justiției și al directorului general al Agenției Naționale se va numi o comisie formată din specialiști din ambele instituții, pentru elaborarea protocolului-cadru de preluare a activității de publicitate imobiliară.

(6)În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va elabora și se va semna protocolul-cadru dintre Ministerul Justiției și Agenția Națională pentru preluarea bunurilor materiale și a arhivelor aflate în folosința birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, care se va transmite oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și tribunalelor în circumscripția cărora funcționează judecătoriile.

(7)În termen de 5 zile de la primirea protocolului-cadru, prin dispoziție comună a conducătorilor oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și al judecătoriilor, se vor constitui comisii de inventariere și de predare-preluare a bunurilor materiale și a arhivelor aflate în folosința birourilor de carte funciară ale judecătoriilor. În fiecare județ se va înființa un număr de comisii locale egal cu cel al numărului de birouri de carte funciară existente.

(8)Termenele de finalizare pentru inventarierea și încheierea proceselor-verbale de predare-preluare a bunurilor și a arhivei birourilor de carte funciară se vor stabili în planul anexă la protocolul-cadru.

Art. 19

Arhivele succesorale și arhivele de acte autentice ale fostelor notariate de stat, aflate în administrarea birourilor de carte funciară ale judecătoriilor care își încetează activitatea, se vor preda judecătoriilor în a căror circumscripție teritorială se află.

Art. 20

Lucrările de publicitate imobiliară în curs de rezolvare la birourile de carte funciară vor fi finalizate până la data preluării activității de către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, în conformitate cu procedura stabilită în prezenta hotărâre.

Art. 21

(1)În conformitate cu prevederile art. 9 alin. 9 din Legea nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, unitățile de management al Proiectului cadastrului general și publicității imobiliare, care au fost înființate în cadrul Ministerului Justiției și al Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, vor asigura în continuare implementarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general și publicității imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, ratificat prin Ordonanța Guvernului nr. 21/1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998, cu modificările ulterioare, până la amendarea corespunzătoare a acestuia.

(2)Finanțarea activităților derulate prin intermediul celor două unități de management al proiectului se face din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Justiției și Agenției Naționale și reprezintă contribuția părții române la realizarea proiectului, contravaloarea dobânzilor, comisioanelor de angajament, ratelor de capital și a altor costuri aferente proiectului.

Art. 22

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a)Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 17 septembrie 2003;

b)dispozițiile art. 4, art. 8-20, art. 22 alin. 2 și ale art. 26 alin. 2 din Regulamentul de organizare și funcționare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 2.371/C/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998, cu modificările ulterioare, referitoare la subordonarea birourilor de carte funciară.

-****-

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,

Marian Florian Săniuță

Ministrul delegat pentru administrația publică,

Gheorghe Emacu

p. Ministrul justiției,

Rodica Constantinovici,

secretar de stat

Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,

Dan Mircea Popescu

Ministrul finanțelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

ANEXĂ: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

 

Numărul maxim de posturi pentru Agenția Națională și unitățile subordonate = 3.000.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 718 din data de 9 august 2004

 

 

inapoi